Internet

Protiv nedozvoljenih sadržaja na internetu telefonskim linijama za dojavu

Više od sto sajtova u Kini uspostavilo je dvadesetčetvoročasovne telefonske linije za dojavu nezakonitih aktivnosti, kao što je postavljanje pornografskih sadržaja, širenje glasina i kleveta i promocija nasilja, saopštila je juče Državna kancelarija za internetske informacije u Pekingu.

Novinska agencija “Sinhua” izveštava da ovi telefoni olakšavaju odgovorno ponašanje građana i doprinose izgradnji zdrave i produktivne “onlajn” infrastrukture u Kini.

One thought on “Protiv nedozvoljenih sadržaja na internetu telefonskim linijama za dojavu

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Priredjujete tekstove o preduzimanju mera za zastitu maloletnika o pornografskim i drugim nedozvoljenim sadrzajima na Internetu u Kini, a situaciju u Srbiji u tom pogledu ne uzimate u obzir. A kod nas je sledece stanje.

  Novim Zakonom o elektronskim medijima je obezbedjena manja zastita maloletnika od pornografskih i drugih nepodesnih programskih sadrzaja nego starim Zakonom o radiodifuziji.

  Naime, iako su odredbama clana 68. novog zakona predvidjene brojne odredbe o zastiti maloletnih lica, po stavu 6. ovog clana, programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju da se emituju pre 22,00 sata ni posle 6,00 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina, pre 23,00 sata, ni posle 6,00 sati.

  Prethodno navedena odredba se odnosi samo na linearne medijske usluge koje se pruza putem tradicionalnih radio-difuznih i kablovskih distributivnih mreza, analognih i digitalnih. Medjutim, u slucaju medijskih usluga na zahtev (tj. nelinearnih medijskih usluga), pornografski i drugi nepodesni programski sadrzaji, koji škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine, mogu se pruzati, kao i ranije, putem mreze INTERNET u bilo koje doba dana (videti clan 61. novog zakona).

  Novom zakonom nije, nazalost, predvidjena kazna za prekrsaj lica koje pruzaja pornografski ili drugi programski sadrzaj nepodesan za maloletnike suprotno clanu 68. stav 6. ovog zakona.

  Valja se podsetiti da su, prema clanu 68. stav 1. tacka 5. starog Zakonoa o radiodifuziji, svi emiteri bili dužni da poštuju sledeći standard: ne emituju programe čiji sadržaji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju dece i omladine, kao i da takve programe jasno označe, a ukoliko ih emituju da to čine samo između 24,00 i 06,00 časova.

  Stavise, po clanu 113. stav 1. tacka 9. starog zakona, bilo je predvidjena novčana kazna od 300.000 do 1.000.000 dinara za prekršaj pravnog lica koje emituje programske sadržaje suprotno članu 68. stav 1. tačka 5. ovog zakona, a po stavu 2. ovog clana – novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.

  Mada se u evropskoj Direktivi o audio-vizuelnim medijskim uslugama (2010/13/EU) u clanu 27. stav 1. istice zahtev za zastitu maloletnika od programa koji sadrze pornografiju ili bezrazlozno nasilje, novim Zakonom o elektronskim medijima ta zastita nije efektivno obezbedjena. Naprotiv – smanjena je.

  Na kraju valja ukazati na sadasnju apsurdnu podelu maloletnika na “mladje” i “starije” u pogledu na “nepodesne” programske sadrzaje. Da ponovim. Odredba clana 68. stav 6. novog Zakonoa o elektronskim medijima glasi: “Programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju da se emituju pre 22,00 sata ni posle 6,00 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina, pre 23,00 sata, ni posle 6,00 sati.” Komentar u vezi ove podele i formulacije ostavljam nekom drugom.

Leave a Reply