E-servisi · Internet

RATEL doneo tehničke uslove za ovlašćeni nadzor Interneta

Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) je, u skladu sa svojim nadležnostima i odredbama Zakona o telekomunikacijama (ZOT), sredinom prošle godine donela tehničke uslove vezane za omogućavanje ovlašćenog nadzora Interneta: Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže, objavljeni na sajtu RATEL-a 21.7.2008.

Ovaj dokument je predstavljao podzakonski akt za definisanje isključivo tehničkih aspekata ovlašćenog nadzora u cilju prevencije kriminala i zaštite od terorizma.

Uprkos tome što je zaštita privatnosti sadržana u višem aktu, Zakonu o telekomunikacijama, gde, u stavu 1 člana 55, stoji: „Zabranjene su sve aktivnosti ili korišćenje uređaja kojima se ugrožava ili narušava privatnost i poverljivost poruka koje se prenose telekomunikacionim mrežama, osim kada postoji saglasnost korisnika ili ako se ove aktivnosti vrše u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom izdatim u skladu sa zakonom”, dokument je izazvao pažnju i zabrinutost u javnosti.

Republičkoj agenciji za telekomunikacije se dopisom obratio i Zaštitnik građana Saša Jankovićem Rodoljub Šabić, sa primedbom da, u situaciji kada još uvek ne postoji kvalitetan normativni okvir za zaštitu podataka o ličnosti, donošenje ovakvih tehničkih uslova ostavlja prostor za zloupotrebe i nezakonito ugrožavanje Ustavom utvrđenog prava za zaštitu tih podataka i preporukom da se primena Tehničkih uslova za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže odloži do donošenja zakona koji će urediti zaštitu podataka o ličnosti.

Posle konsultacija sa gospodinom Jankovićem i Poverenikom za informacije od javnog značaja Rodoljubom Šabićem, na kojima je konstatovano da je RATEL doneo Tehničke uslove za uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže na način propisan Zakonom o telekomunikacijama, Upravni odbor RATEL-a je doneo odluku da uvaži sugestije i stavi van snage odredbu o stupanju na snagu Tehničkih uslova za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže do stupanja na snagu zakona koji treba da uredi zaštitu podataka o ličnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je donet u Narodnoj skupštini Republike Srbije i stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS” br 97/08 od  27.10.2008, a primenjuje se od 1. januara 2009.

U skladu sa sugestijama Saše Jankovića i Rodoljuba Šabića, RATEL je nastavio konsultacije sa Zaštitnikom građana i državnim organima nadležnim za ovlašćeni nadzor. Rezultat zajedničkog rada je izmenjeni predlog Tehničkih uslova za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže, koji je usvojen na  113. sednici Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije od 22.12.2008. i dostavljen nadležnom ministarstvu radi dobijanja mišljenja o ustavnosti i zakonitosti navedenog akta.

Shodno članu 57. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” br. 79/05 i 101/07), Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je razmotrilo Tehničke uslove za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže i u svom dopisu od 29.12.2008. ukazalo da su isti usklađeni sa Ustavom i zakonom i da na dostavljeni tekst nema primedaba.

Tehnički uslovi za podsisteme, uređaje, opremu i instalacije za Internet mreže su objavljeni u „Službenom glasniku RS” broj 120/08 od 29.12.2008, a stupili su na snagu 08.01.2008.

Leave a Reply