E-servisi · Internet

Registar investitora biće dostupan putem Interneta

Sve opštine u Srbiji imaju rok da do 14. oktobra da uvedu registar investitora, u koji će se unositi podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine, kada je stupio na snagu novi Zakon o planiranju i izgradnji, objavljeno je u “Službenom glasniku”.

Pravilnik o registru investitora, koji predviđa uvođenje evidencije u roku od dva meseca, donet je radi sprečavanja prevara i stupio je na snagu 14. avgusta.

Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru i biće dostupan u sedištu lokalne samouprave i elektronskom obliku putem Interneta.

U njemu će, između ostalog, morati da se navedu i podaci o sudskim i drugim sporovima i postupcima pred sudskim i drugim organima, podaci o vođenju krivičnog postupka protiv investitora i svi drugi podaci i činjenice koji se odnose na investitora.

Pravilnik o registru investitora predviđa da je investitor dužan ako proda objekat u izgradnji ili deo objekta u izgradnji da primerak overenog ugovora dostavi registru, a osoba ovlašćena za vođenje registra pribavljaće od nadležnog suda kopiju svakog overenog ugovora.

Registar se vodi po azbučnom redu, kao jedinstvena evidencija svih investitora, ali se posebno vodi za fizička lica kao investitore i posebno za pravna lica kao investitore.

Ta evidencija mora da sadrži ime i prezime, adresu i JMBG kada je investitor fizičko lice odnosno poslovno ime, sedište, PIB broj, kao i ime i prezime ovlašćenog lica, kada je investitor pravno lice.

Treba da ima broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi, podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijavi radova, datumu početka i datumu završetka građenja odnosno podatke o uloženim pravnim sredstvima.

Registar će imati i podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urbanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom i drugom) u toku građenja objekta sa navođenjem donetih akata, podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji lokalne samouprave na kojoj će se graditi ili se gradi objekat sa svim raspoloživim podacima o tim objektima.

Leave a Reply