RNIDS-Nadjimelako-visual
Internet

RNIDS imenuje članove Statutarne komisije

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje

Članova Statutarne komisije

Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine.
RNIDS-Nadjimelako-visual
Statutarnu komisiju čine ugledni pravnici koji poseduju pet godina radnog iskustva u oblasti kompanijskog prava ili korporativnog upravljanja ili prava nedobitnih ili nevladinih organizacija.

Statutarna komisija RNIDS-a:

 1. Daje autentično tumačenje Statuta i drugih opštih akata RNIDS-a;
 2. Daje mišljenje na nacrt Statuta kao i na predloge izmena i dopuna;
 3. Daje mišljenje na nacrt opštih akata RNIDS-a kao i na njihove izmene i dopune;
 4. Daje mišljenje o usklađenosti akata RNIDS-a sa Statutom;
 5. Stara se da prava suosnivača budu odgovarajuće regulisana Statutom, Etičkim kodeksom i drugima aktima RNIDS-a;
 6. Daje preporuke Upravnom odboru u vezi sa pitanjima rešavanja korporativnih sukoba unutar RNIDS-a;
 7. Daje preporuke po prijavama o eventualnom sukobu interesa;
 8. Daje preporuke u slučaju sukoba nadležnosti organa RNIDS-a;
 9. Donosi Poslovnik o svom radu;
 10. Daje preporuke o obezbeđivanju javnosti rada RNIDS, uključujući i pravo suosnivača na informisanje;
 11. Daje preporuke o zaštiti privatnosti u skladu sa zakonima i najboljom praksom.
Kandidati za člana Statutarne komisije u prijavi dostavljaju:
 1. Motivaciono pismo;
 2. Biografiju;
 3. Pisanu Izjavu da će poštovati Statut RNIDS-a, da će na mestu člana Statutarne komisije postupati objektivno i nepristrasno, a u skladu sa Statutom i drugima važećim aktima RNIDS-a;
 4. Popunjenu Izjavu o mogućem postojanju sukoba interesa, čiji obrazac mogu naći u prilogu Statuta RNIDS-a.

Akti koji se odnose na rad Statutarne komisije RNIDS-a, mogu se pronaći na RNIDS-ovom sajtu:
•    Statut RNIDS-a
•    Pravilnik o postupku izbora i načinu rada Statutarne komisije
•    Pravilnik o načinu određivanja naknada

Prijave se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs[at]rnids[dot]rs, ili u papirnom obliku, u zapečaćenoj koverti, sa napomenom „prijava na konkurs za imenovanje članova Statutarne komisije“, na adresu: Žorža Klemansoa 18a, 11108 Beograd, najkasnije do 28. februara 2013. godine.

Leave a Reply