Internet

RNIDS imenuje Internog revizora

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje

Internog revizora

Zadatak Interne revizije je da obezbedi Upravnom odboru RNIDS-a nezavisno  i objektivno mišljenje o stepenu u kome upravljanje rizicima, kontrola i upravljanje podržavaju postizanje ustanovljenih ciljeva organizacije.

Za internog revizora može da bude postavljeno lice koje ima zvanje ovlašćenog internog revizora, stečeno u skladu sa zakonom Republike Srbije koji reguliše materiju računovodstva i revizije ili lice koje poseduje međunarodno zvanje Certified Internal Auditor.

U slučaju angažovanja pravnog lica za poslove interne revizije, svaki izvršilac određen od strane pravnog lica za vršenje poslova interne revizije u subjektu revizije mora pojedinačno da zadovolji uslove iz prethodnog pasusa.

Interni revizor ne može biti lice koje je bilo zaposleno u oblasti finansija u subjektu revizije ili obavljalo poslove računovodsta za subjekta revizije u poslednjih pet godina.

Poslove interne revizije za Fondaciju, direktno ili indirekto, ne može obavljati ili u njih biti uključeno lice koje je osuđivano, ili je, protiv njega podignuta optužnica, ili je protiv njega pokrenuta istraga, a za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova.

Bitni kriterijumi za izbor će biti:
– Kvalifikovanost članova tima
– Rokovi izvršenja
– Dodatne konsultantske usluge
– Naknada

Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: konkurs[at]rnids[dot]rs, ili u papirnom obliku u zapečaćenoj koverti, sa napomenom „prijava na konkurs za imenovanje internog revizora“, na adresu: Žorža Klemansoa 18a, 11108 Beograd, najkasnije do 11. februara 2013. godine u 15 časova.

Leave a Reply