E-servisi · Internet

Smernice za izradu web prezentacija organa državne uprave

Dokument „Smernice za izradu web prezentacija organa državne uprave“, koji je izradio Republički zavod za informatiku i internet, usvojen je na sednici Vlade 23. decembra 2010. godine. U ovom, trećem izdanju dokumenta, akcenat je stavljen na sadržaj web prezentacija – u smislu usluga i informacija od javnog značaja koje jedan organ državne uprave treba da pruža putem svoje web prezentacije. A sve u cilju obezbeđivanja veće transparentnosti rada državne administarcije.

U pripremi trećeg izdanja svoj doprinos su dali Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Transparentnost Srbija, UNDP (United Nations Development Programme) u Republici Srbiji, kao i kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Zaključkom Vlade 05 Broj 030-9680/210 svi organi državne uprave su zaduženi da u roku od šest meseci od donošenja ovog zaključka svoje nove ili već postojeće web sajtove usklade sa Smernicama za izradu web prezentacija organa državne uprave i o tome obaveste Republički zavod za informatiku i internet. Republički zavod za informatiku i internet će u roku od dva meseca od isteka ovog roka izvršiti ocenu usaglašenosti web sajtove sa Smernicama.

Takođe, istim Zaključkom Vlade, svi organi državne uprave su zaduženi da Republičkom zavodu za informatiku i internet, do kraja decembra 2010. godine dostave podatke o tome na kojoj web adresi im je objavljen Informator o radu. Republički zavod za informatiku i internet zadužen je da linkove ka Informatorima o radu svih organa državne uprave objavi na Portalu eUprava.

One thought on “Smernice za izradu web prezentacija organa državne uprave

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U vezi s Strateskim i pravnim okvirom (I.2, t.3. i 4) ovih smernica, svojevremeno sam uputio nize navedeni dopis Povereniku (na koji nisam dobio odgovor).

  Dejan R. Popovic, dipl. inz.
  Beograd, Stevana Sremca 18

  Postovani gospodine Sabicu,

  U Zakonu o drzavnoj upravi clan 11 (Javnost rada) glasi:

  “Rad organa drzavne uprave je javan.

  Organi drzavne uprave duzni su da javnosti omoguce uvid u svoj rad, prema zakonu kojim se uredjuje slobodan pristup informacijama od javnog znacaja.”

  Listajuci Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog zanacaja, nisam uspeo da pronadjem odredbu u kojoj se pominje javnost rada organa drzavne uprave, osim u nazivu clana 25 (Odlucivanje Poverenika u vezi sa merama za unapredjenje javnosti rada).

  Javnost rada organa drzavne uprave i imalaca javnih ovlascenja ostvaruje se, izmedju ostalog, putem javnih rasprava i javnih konsultacija. Tako, na primer, u Zakonu o elektronskim komunikacijama cela Glava V. odnosi se na javne konsultacije. Ministarstvo, odnosno Agencija, sprovode javne konsultacije u postupku donosenja akata iz svoje nadleznosti, radi pribavljanja misljenja strucne i sire javnosti o uticaju predlozenih mera na trziste elektronskih komunikacija (clan 34. stav 1). U tim konsultacijama nema u stvari medjusobnog konsultovanja (savetovanja) clanova javnosti i clanova Ministarstva i Agencije, ves se ceo postupak svodi na jednosmernu a ne interaktivnu komunikaciju, prikupljanje misljenja i njihovo naknadno objavljivanje na internet stranicama, cak i bez sacinjavanja pregleda tih misljenja sa navodjenjem razloga za njihovo prihvatanje ili odbacivanje. Ovakav postupak nema veze sa javnoscu rada, nije od koristi za drustvo, i prestavlja demokratsku kamuflazu.

  Molim Vase misljenje o gore navedenim problemima (pitanjima). Unapred hvala.

  Srdacan pozdrav,
  Dejan Popovic

  Beograd, 9. novembar 2010.

Leave a Reply