E-servisi · Internet

Trećina organa državne uprave nije na Internetu

Ocenjivanjem je obuhvaćeno 114 organa državne uprave (ministarstava i organa u sastavu, posebnih organizacija, službi Vlade, kancelarija predsednika i potpredsednika Vlade i upravnih okruga). Analizom je ustanovljeno da 39 organa nema zvanični sajt.

Uprava za Digitalnu agendu izvršila je ocenu usaglašenosti veb sajtova organa državne uprave sa „Smernicama za izradu veb prezentacija organa državne uprave“.

Zaključkom Vlade, organi državne uprave su obavezani da svoje veb prezentacije usaglase sa preporukama koje su navedene u ovom dokumentu, a Uprava za Digitalnu agendu da izvrši ocenu usaglašenosti i o tome izvesti Vladu Republike Srbije.

Cilj ove analize je standardizacija i unapređenje veb prezentacija organa državne uprave, kao i povećanje transparentnosti njihovog rada i podizanje kvaliteta, tačnosti i ažurnosti informacija i usluga organa državne uprave.

Ocenjivanje je sprovođeno tokom jula i avgusta 2011. godine, a preliminarne ocene poslate su na uvid organima državne uprave kako bi ocenjivanje bilo što tačnije, organi obavešteni o stepenu usaglašenosti njihovih veb sajtova sa Smernicama i, na taj način, dobili priliku da izvrše završne korekcije.

Ocenjivanjem je obuhvaćeno 114 organa državne uprave (ministarstava i organa u sastavu, posebnih organizacija, službi Vlade, kancelarija predsednika i potpredsednika Vlade i upravnih okruga). Analizom je ustanovljeno da 39 organa nema zvanični sajt, što čini više od jedne trećine. U eri Interneta, neophodno je da, pružanje informacija o radu organa, kao i lakšeg korišćenja usluga, bude omogućeno i preko veb sajtova organa državne uprave. Obaveza državnih organa da poseduju zvaničnu prezentaciju trenutno nije definisana niti jednim pravnim aktom.

Napominjemo još jednom da je vršena ocena usklađenosti sajtova sa preporukama iznesenim u Smernicama i da ocene sajtova organa državne uprave ne odražavaju nužno njihov kvalitet. Evaluacija je rađena na osnovu 8 kriterijuma (sadržaj, jezik i pismo veb prezentacije, usluge koje organ državne uprave pruža, grafičko rešenje i dizajn, navigacija, funkcionalnost, tehnologija i domensko ime).

Najveći broj sajtova ispunjava osnovne zahteve u pogledu grafičkog rešenja i dizajna (93%), kao i u pogledu domenskog imena (83%) – mada, trenutno 12 sajtova nije na gov.rs domenu.

Svega 30% prezentacija organa državne uprave ispunjava osnovne zahteve vezane za usluge koje organ državne usluge pruža zainteresovanim licima, što znači da samo jedna trećina organa državne uprave usluge pruža i putem Interneta. Iako skoro polovina organa državne uprave ima naveden spisak usluga u okviru Informatora o radu, samo jedna petina je te informacije postavila i na sajt.

Takođe, 17% organa je usluge iz svoje nadležnosti realizovalo na Portalu eUprava, a samo 4% je postavilo linkove na svojim prezentacijama ka tim uslugama. Indikativno je da je veći procenat organa koji su postavili obrasce za preuzimanje sa sajta, od procenta organa koji su stavili potpune opise procedura za izvršenje usluga (obrasci bez opisa procedure su neupotrebljivi). Samo 4 organa u potpunosti zadovoljava kriterijume vezane za usluge (5%).

Što se sadržaja prezentacija tiče interesantno je da iako 84% organa ima različite dodatne sadržaje (video sekcije, isečke iz medija, baze, registre, publikacije), svega 8 organa (11%) ima na svom sajtu osnovne informacije o radu organa (podaci o organu, kontakt podaci, propisi, aktuelnosti, dokumenti, informator o radu, javne nabavke, konkursi i sl.). Najveći broj organa nema na svojim sajtovima informacije o javnim nabavkama i konkursima, akt Pravilnika o sistematizaciji, kao i deo sajta namenjen arhiviranju zastarelih informacija i prethodnih verzija dokumenata.

Prezentacije organa državne uprave mahom ne ispunjavaju osnovne zahteve u pogledu tehnologije – ne prolaze validaciju u kontekstu ePristupačnosti (dostupnosti sadržaja osobama sa invaliditetom).

Uprava za Digitalnu agendu stoji na raspolaganju svim organima državne uprave, u smislu pružanja stručne pomoći u pogledu primenjivanja preporuka iz dokumenta „Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave“, pri implementaciji novih sajtova ili unapređenju postojećih.

Novim Zaključkom Vlade od 29.12.2011. godine usvojen je Izveštaj o oceni usaglašenosti veb sajtova organa državne uprave sa dokumentom „Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave“, zaduženi su svi organi državne uprave da svoje veb prezentacije kontinuirano usklađuju sa važećom verzijom ovog dokumenta, a Uprava za Digitalnu agendu da periodično vrši analizu usklađenosti i o tome izveštava Vladu.

Leave a Reply