hp_proliant_servers
Internet · Telekomunikacije

Uskoro nadzor nad operatorima telefonije i interneta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će sprovesti nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nad operatorima elektronskih komunikacija, i to mobilne telefonije, a posebno nad internet provajderima.

Prošlog leta, nakon sprovedenog nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi operatora fiksne i mobilne telefonije u Srbiji u vezi sa postupanjem službi bezbednosti i policije u pogledu pristupa podacima o komunikacijama, Poverenik je ocenio da praktična situacija u vezi sa zaštitom privatnosti u značajnoj meri odstupa od standarda utvrđenih Ustavom Republike Srbije i relevantnim međunarodnim dokumentima. Tim povodom Poverenik i Zaštitnik građana predložili su „Paket od 14 mera” koje treba da primene pre svega Narodna skupština i Vlada RS kako bi se ustavom zajemčena prava poštovala.

hp_proliant_servers

Jedna od mera odnosi se na izmene relevantnih zakona kako bi se odredilo koji konkretni sudovi imaju nadležnost da odlučuju o zahtevima za pristup komunikacijama građana za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti države.

Očekujući da državni organi preduzmu mere u cilju obezbeđivanja ostvarivanja prava na privatnost, tajnost komunikacije i zaštite podataka o ličnosti, Poverenik planira sprovođenje nadzora nad operatorima kako bi se ocenilo kako operatori obrađuju podatke o komunikacijama, a posebno kako postupaju sa zadržanim podacima i kako ih obezbeđuju.

Poverenik će posebno izvršiti nadzor u vezi sa navodima Piratske partije Srbije o slučajevima pristupa podacima korisnika od strane operatora mimo slučajeva predviđenih u Ustavu i zakonu. Poverenik podseća da je pristup komunikacijama, uključujući i pristup zadržanim podacima o komunikaciji u Republici Srbiji uslovljen odlukom suda. Svako ko postupa drugačije rizikuje odgovornost za prekšaj prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ali i odgovornost za krivična dela neovlašćenog prisluškivanja i snimanja i neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka.

One thought on “Uskoro nadzor nad operatorima telefonije i interneta

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  U gore navedenom tekstu pise: “Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će sprovesti nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nad operatorima elektronskih komunikacija, i to mobilne telefonije, a posebno nad internet provajderima.”

  Medjutim, obrada podataka o licnosti i zastita privatnosti u elektronskom komunikacionom sektoru regulisana je posebnim direktivama Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 2002/58/EC, 2006/24/EC i 2009/136/EC. Te direktive su prenete u Poglavlje XVII. “posebnog” Zakona o elektronskim komunikacijama (ZEK). Prema tome, gore navedeni tekst je trebalo da pocne recima: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će sprovesti nadzor nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama nad operatorima elektronskih komunikacija, i to mobilne telefonije, a posebno nad internet provajderima.

  Naime, u ZEK-u clan 130. glasi:

  “Operator je dužan da, u pogledu zaštite zadržanih podataka, naročito obezbedi:

  1) da su zadržani podaci istog kvaliteta i podvrgnuti istim merama bezbednosti i zaštite kao i podaci u elektronskoj komunikacionoj mreži operatora;

  2) da su zadržani podaci zaštićeni na podesan način od slučajnog ili nedopuštenog uništenja, slučajnog gubitka ili izmene, neovlašćenog ili nezakonitog čuvanja, obrade, pristupa ili otkrivanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, odnosno zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka kada se radi o podacima koji su sačuvani i dostavljeni u skladu sa članom 128. stav 5. ovog zakona;

  3) da se pristup zadržanim podacima na podesan način ograniči samo na ovlašćena lica organa koji ostvaruju pristup zadržanim podacima, u skladu sa članom 128. stav 5. ovog zakona;

  4) da se zadržani podaci unište po isteku roka iz člana 128. stav 4. ovog zakona, osim podataka koji su sačuvani i dostavljeni u skladu sa članom 128. stav 5. ovog zakona.

  Operator je dužan da, radi ostvarivanja obaveze iz stava 1. ovog člana, o svom trošku obezbedi neophodne tehničke i organizacione uslove, kao i da dokaze o tome dostavi Agenciji, u skladu sa odredbama ovog zakona.

  Nadzor nad izvršenjem obaveza operatora iz stava 1. ovog člana vrši organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti, a kada su podaci dostavljeni u skladu sa članom 128. stav 5. ovog zakona i organ nadležan za nadzor nad sprovođenjem zakona koji reguliše zaštitu tajnosti podataka.”

  Stavise, u ZEK-u clan 134. glasi:

  “Inspektor je, pored ovlašćenja iz zakona kojim se uređuje obavljanje poslova inspekcije, ovlašćen da proverava:

  1) postupanje operatora u skladu sa propisanim opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, posebnim obavezama određenim operatorima sa ZTS, uslovima propisanim dozvolama za korišćenje numeracije, pojedinačnim dozvolama za korišćenje radio-frekvencija, kao i drugim obavezama utvrđenim ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega;

  2) rad elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme, kao i ispunjenost propisanih tehničkih i drugih zahteva;

  3) da li se radio-frekvencijski spektar koristi u skladu sa ovim zakonom;

  4) postupanje imalaca pojedinačnih dozvola i drugih korisnika radio-frekvencijskog spektra u odnosu na obaveze utvrđene dozvolama, ovim zakonom, propisima donetim na osnovu njega i odgovarajućim međunarodnim sporazumima;

  5) postojanje štetnih smetnji u radu elektronskih komunikacionih mreža;

  6) postupanje operatora u vezi sa primenom mera zaštite podataka o ličnosti i privatnosti, obezbeđivanjem bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i usluga, kao i omogućavanjem zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima.”

  Cini mi se da u ovom slucaju postoji klasican sukob nadleznosti izmedju Poverenika za informacije od javnog znacaja i zastitu podataka o licnosti i Ministarstva spoljne i unutrasnje trgovine, odnosno inspektora elektronskih komunikacija. Valja napomenuti da “Sukob nadležnosti između organa državne uprave, između organa državne uprave i imaoca javnih ovlašćenja i između imalaca javnih ovlašćenja rešava Vlada” (clan 58. stav 1. Zakona o drzavnoj upravi).

Leave a Reply