Internet · Provajderi

VoIP inicijativa i u Srbiji

Prenos glasa putem Internet protokola – VOIP najjeftiniji je vid telefoniranja s inostranstvom. Prenos govora pomoću Interneta uskoro će biti regulisan i u Srbiji. Republička agencija za telekomunikacije (RATEL) uputila je na javnu raspravu Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem interneta.

Iako do sada nije usvojena regulativa koja bi propisala uslove pod kojima bi provajderi realizovali ovu uslugu, u Srbiji ipak  postoje provajderi koji pružaju VOIP usluge. Takve  slučajeve  je nemoguće sankcionisati jer ne postoji zakonska regulativa koja to predviđa.

Pravilnikom će se  propisati tehnički uslovi koje zainteresovani provajderi treba da ispune kako bi dobili licencu na pet godina. Predviđeni su   interkonekcija provajdera sa jednim telekomunikacionim operatorom fiksne ili mobilne telekomunikacione mreže  i  zaštita podataka o ličnosti korisnika, njihovog saobraćaja i zaštiti od zloupotreba.

Leave a Reply