E-servisi · Internet

WEB aplikacija RGZ za pomoć popisu stanovništva

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda organizovan je sastanak sa temom informisanja o stanju radova na izradi statističkih (SK) i popisnih (PK) krugova za potrebe Popisa 2011. Sastanku su u ime domaćina prisusutvovali Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda sa saradnicima, a Republički zavod za statistiku (RZS) predstavljao je direktor Dragan Vukmirović, sa saradnicima.

Direktor RZS-a je izložio novi period održavanja Popisa 2011, i to od 01. do 15. oktobra.

Republički geodetski zavod je izvršio prezentaciju WEB aplikacije preko koje će se vršiti pregled, priprema, kontrola i štampa skica i opisa statističkih i popisnih krugova. Naglašeno je da je RGZ za potrebe sledećeg popisa izvršio digitalizaciju svih popisnih krugova i povećao tačnost registra prostornih jedinica do nivoa katastarskog plana. Osim toga, izvršena je revizija svih SK i PK i njihova kompletna digitalizacija.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda je istakao da će poslovi pripreme popisa stanovništva i pored svih finansijskih poteškoća u protekloj godini, biti završeni u planiranom roku i da će prema preuzetim obavezama štampani materijal biti predat RZS-u.

Obe strane su se saglasile da je dosadašnja saradnja dve institucije na visokom nivou i da će i u buduće biti tako.

Leave a Reply