E-servisi · Internet

Završena izrada sistema za distribuciju prostornih podataka u EPS-u

U periodu januar-april 2011. preduzeće za geomatiku MapSoft je za potrebe JP EPS izvršilo integraciju podataka prikupljenih u poslednje četiri godine i omogućilo njihovu distribuciju putem Interneta.

Preduzeće za geomatiku MapSoft je u periodu 2007.-2011. prikupilo veliku količinu prostornih podataka (digitalni ortofoto, digitalni topografski planovi) na području rudarskih basena Kolubara i Kostolac, pa je integracija ovih podataka i izrada sistema za distribuciju bila sledeći, logičan korak sa ciljem da se korisnicima unutar ovog javnog preduzeća pre svega omogući uvid u raspoložive prostorne podatke (vizuelizacija podataka i metapodataka) i da se omogući njihovo naručivanje. Prostorni podaci se odnose na sve vrste topografskih, geoloških, planskih i drugih kartografskih podloga, kao i na sve alfanumeričke podatke koji su povezani sa prostornim elementima prikazanim na tim podlogama.

Sistem za distribuciju prostornih podataka omogućava:

 • Efikasnije upravljanje prostornim resursima
 • Kontrolisan način upravljanja prostornim podacima
 • Centralizovano rešenje koje omogućava jednostavnu distribuciju podataka

Sam sistem za distribuciju prostornih podataka podeljen je na nekoliko celina:

 • Baza prostornih podataka
 • Sistem za administraciju prostornih podataka
 • Sistem za geovizuelizaciju prostornih podataka
 • Sistem za naručivanje postojećih prostornih podataka

Sistem za administraciju prostornih podataka

 • Transfer vektorskih podataka između prostorne baze podataka i standardnih GIS formata
 • Dodavanje kartografskih stilova prikaza prostornim podacima (tačka, polilinija, poligon, oznaka)
 • Kreiranje novih kartografskih stilova prikaza
 • Administracija prava pristupa prostornim podacima (definicija korisnika i njihovih prava)
 • Administracija sadržaja prostorne baze podataka (struktuiranje podataka po lejerskom principu, definisanje prikaza podataka u zavisnosti od razmere, tj. nivoa detaljnosti)
 • Administracija metapodataka
 • Kartografska vizuelizacija sadržaja iz prostorne baze podataka (vektorski i rasterski podaci) direktnom konekcijom na podatke

Sistem za geovizuelizaciju prostornih podataka

 • Mogućnost upravljanja prostornim i atributskim podacima (generisanje mapa, upiti i izmene podataka)
 • Komunikacija preko web servisa (WCF – windows Communication Foundation) i preko WMS interfejsa (OpenGIS Web Map Service Interface Standard)
 • Mogućnost optimizacije prikaza (korišćenje prostornih indeksa, map tiles, level of details)
 • Višenitno obrađivanje svakog zahteva
 • Mogućnost korišćenja grafičke akceleracije prilikom rendera mapa i podrška rada na 64 bitnom sistemu
 • Autorizovani pristup podacima
 • Neograničen broj licenci za pristup serveru
 • Mogućnost prebacivanja zahtevnih operacija (render mapa, prostorni upiti i editovanje prostornih podataka) na platformu računarskog oblaka (npr. windows Azure)
  Osobine klijentske web aplikacije
 • Kompatibilnost sa standardnim internet pretraživačima
 • Kartografska vizuelizacija sadržaja iz prostorne baze podataka dobijena od strane servera (vektorski i rasterski podaci)
 • Interaktivna map kontrola (mogućnost zumiranja i panovanja)
 • Interaktivna legenda sa mogućnošću izbora slojeva prostornih podataka za vizuelizaciju
 • Selekcija podataka izborom na mapi i prikaz atributa za selektovani objekat
 • Alati za merenje pozicije, dužine, površine
 • Mogućnost editovanja prostornih podataka (dodavanje, brisanje i promena geometrije i atributskih podataka)
 • Prostorni upiti i analize sa filtriranjem po atributima nad prikazanim podacima
 • Mogućnost promene stila prikaza prostornih sadržaja na klijentskoj strani
 • Mogućnost prikaza promenljivih tematskih karata u realnom vremenu u zavisnosti od atributa prostorne pojave
 • Upravljanje keširanjem prostornih podataka radi boljih perfomansi
 • Renderovanje podataka na klijentskoj strani.

Sistem za naručivanje postojećih prostornih podataka

Korisnicima je omogućeno da u interaktivnom režimu rada izvrše naručivanje postojećih prostornih podataka. Ovaj model funkcioniše kao nadogradnja Sistema za geovizuelizaciju prostornih podataka i poseduje sledeće osobine:

 • Mogućnost prikaza područja projekata sa osnovnim meta podacima o skupu podataka.
 • Definisanje zahteva za naručivanje sa prostornom definicijom regiona od interesa, izborom projekta i ostalih potrebnih podataka (format, rok, …)
 • Mogućnost pretraživanja i filtriranja projekata po prostornom kriterijumu interaktivnim zadavanjem regiona od interesa
 • Mogućnost pretraživanja i filtriranja projekata po osnovnim karakteristikama projekata (tip podataka, format, razmera, tačnost, nivo detaljnosti, poreklo, epoha, … )
 • Automatizovan način obaveštavanja administratora sistema o postojećim narudžbinama

 

Leave a Reply