E-servisi · IT

„Ključevi AVP sistema” predati partnerima za uspešnu saradnju na projektu CCASA koji je modernizovao trgovinske sudove u Srbiji

Opremanje trgovinskih sudova računarskom opremom, stvaranje interne informacione mreže, dostupnost zakona i sudske prakse on-line, uvođenje programa za Automatsko prikupljanje podataka (APP) i Automatsko vođenje predmeta (AVP) u sve prvostepene trgovinske sudove i Viši trgovinski sud, ključni su rezultati partnerstva Američke agencije za razvoj (USAID) i Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije, sudija i zaposlenih u sudovima, na Projektu reforme sudske uprave trgovinskih sudova Srbije (CCASA), koji se sprovodi od 2004. godine.

Na svečanosti povodom završetka uspešnog četvorogodišnjeg rada projekta CCASA, direktor misije Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), Majkl Harvi i direktor projekta CCASA, Milo Stevanovich, simbolično su predali ključeve sistema AVP Ministarstvu pravde Vlade Republike Srbije i Višem trgovinskom sudu. Ovom prilikom, uručene su i plakete predsednicima svih trgovinskih sudova u Srbiji za višegodišnju uspešnu saradnju.

“CCASA projekat, zajedničko je višegodišnje zalaganje svih partnera koji su u njemu učestvovali. Njegovi rezultati ukazuju na spremnost svih partnera da unapređuju poslovnu klimu u Srbiji, rade na borbi protiv korupcije, omoguće dostupnost informacija o radu trgovinskih sudova, jačaju i modernizuju rad sudske uprave trgovinskih sudova“, ističe Milo Stevanovich.

Projekat reforme sudske uprave trgovinskih sudova u Srbiji vredan 13.7 miliona dolara, sprovodio se u tri faze i obuhvatao je uvođenje hardverskih i softverskih rešenja koja omogućavaju transparentnost i poboljšan pristup javnosti državnim službama, što je veliki napredak u razvoju E-uprave.

U prvoj fazi, trgovinski sudovi su opremljeni neophodnom računarskom opremom, stvorena je interna informaciona mreža, a svim sudijama je omogućen pristup ne samo internetu, već i online bazi podataka propisa i sudske prakse, putem specijalno dizajniranog web portala: www.trgovinski.sud.srbija.yu. Informacije o svim trgovinskim sudovima, uključujući i sudsku statistiku i rasporede rada sudova, na raspolaganju su javnosti na ovom web portalu. Od 30. aprila 2008. portal je beležio preko 700,000 ulaza na sajt, sa više od 1 miliona otvorenih stranica.

Nakon toga, u sve trgovinske sudove uveden je program za Automatsko prikupljanje podataka (APP) i na osnovu statističkih podataka prikupljenih i obrađenih pomoću ovog programa, omogućena je objektivna procena efikasnosti rada sudova i identifikovanje potencijalnih zastoja i nagomilavanja predmeta u radu. Ovaj sistem je stvorio uslove za precizno merenje starosti predmeta, zahvaljujući čemu je dužina trajanja predmeta u radu bitno smanjena.

U završnoj fazi, u svih 16 prvostepenih sudova i u Viši trgovinski sud, uveden je i savremen sistem za Automatsko vođenje predmeta (AVP). Uz pomoć ovog sistema sudije, zaposleni u sudu, advokati i stranke imaju mogućnost da putem interneta pristupe svim najvažnijim podacima koji se odnose na sudske predmete, čime se povećava transparentnost i poverenje u trgovinske sudove. Obuku za rad u AVP programu prošlo je preko 400 zaposlenih u svim trgovinskim sudovima. AVP program skraćuje vreme potrebno za registraciju i obrađivanje sudskih podnesaka, omogućava sudovima da putem računara prate tok pojedinačnih predmeta, a sudije i zaposlene u sudu oslobađa manuelnog vođenja upisnika. Istovremeno, metodom slučajnog uzorka, AVP program dodeljuje sudiju u konkretnom predmetu čime se u značajnoj meri sprečava mogućnost nesavesnog ponašanja, „nameštanja predmeta“ određenom sudiji i pojava korupcije.

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti rada, u okviru projekta CCASA održano je i preko 240 obuka koje su obuhvatale stručno usavršavanje sudija, obuku zaposlenih za rad u APP i AVP programu i obuku sudija i sudijskih pripravnika za rad u AVP programu. Za predsednike sudova i portparole, održana je i obuka iz oblasti odnosa s javnošću. Kao rezultat toga, Viši trgovinski sud i mreža trgovinskih sudova, u septembru 2007. godine, a u okviru međunarodnog dana „Pravo javnosti da zna“ dobili su nagradu za doprinos primeni Zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja, kao i za uspešnu praksu komuniciranja sa najširom javnošću koju dodeljuje Poverenik za informacije od javnog značaja.

U poslednjih nekoliko godina trgovinski sudovi u Srbiji prešli su dugačak put u reformama. Tehnološkim napretkom, uvođenjem hardverskih i softverskih rešenja, a posebno implementacijom sistema za Automatsko vođenje predmeta, trgovinsko pravosuđe u Srbiji je učinilo veliki korak ka međunarodnim i standardima Evropske unije.

Leave a Reply