IT

Diskobolos 2009 u kategoriji Upravljanje za Smart Elpis rešenje

22. decembra 2009., na završnoj ceremoniji u hotelu Continental Beograd, dodelom međunarodnih priznanja Diskobolos proglašena su ovogodišnja najkvalitetnija rešenja u primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u gotovo svim sferama privrede i vanprivrede. Čast ovogodišnjeg otvaranja ceremonije dodele Diskobolos nagrada imao je gdin Niko Schlamberger, predstavnik Evropske skupštine ICT profesionalaca.

Za Diskobolos 2009 je prijavljeno 159 projekata od kojih je veliki broj poticao iz država bivših republika Jugoslavije i čak 15 prijava je bilo iz zemalja Evropske Unije. Kratki prikaz ovogodišnjih rešenja koja su ušla u uži izbor imalo je prilike da čuje i vidi oko tri stotine visokih zvanica.

Diskobolos nagrade i specijalna priznanja su dodeljena u čak trinaest grupa koje su obuhvatile sva polja IT-ja koja su imala uticaja i značaja u 2009. godini. U kategoriji Upravljanje, novosadska kompanija Smart doo je dobila ovu prestižnu nagradu Diskobolos 2009 za rešenje Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica (sistem za upravljanje dokumentacijom sa automatskom raspodelom i internom dostavom usklađen sa sistemom kvaliteta i zakonskim propisima). Posebno priznanje je dobila takođe domaća kompanija Expert doo, Požarevac za rešenje ABS – Autobuska sastavljen od priznatih stručnjaka sa Evropskog kontinenta

– Vasile Baltac – Predsednik, Council of European Professional Informatics Societies
stanica (programska podrška upravljanju poslovima autobuske stanice)

Posebnu notu dodeli Diskobolos nagrada i priznanja, daje rad stručnog žirija koji je bio

– Hans A. Frederik – Potpredsednik, Council of European Professional Informatics Societies
– Prof. dr. Olivera Stanković – predstavnik Evropske ekonomske, trgovinske i industrijske komore
– Niko Schlamberger – Predsednik, Slovensko društvo Informatika i prethodni CEPIS predsednik.
– Giulio Occihini – Direktor, European Computer Driving Licence Fondation
– Oliver Braet – Predsednik, Federation of Belgian Informatics Associations
– Mladen Glasenhard – Predsednik, Hrvatski informatički zbor
– Mensura Beganović – Asocijacija informatičara u BiH
– Sofija Jovanovska – Agencija za elektronske komunikacije Makedonije
– Stevan Ljumović – predsednik društva informatičara Crne Gore
– Mr Nebojša Vasiljević – pomoćnik ministra za informaticko društvo Srbije
– Prim. dr. Elizabet Paunović – pomoćnik ministra zdravlja Srbije
– Prof. dr. Dragan Domazet – savetnik ministra za nauku i tehnološki razvoj
– Mojca Osojnik – Gospodarska zbornica Slovenije
– Marijan Frković – Privredna komora Hrvatske
– Jelena Jovanović – Udruženje informaticke delatnosti Privredne komore Srbije
– Slobodan Karanović – Beogradski zavod za statistiku, Beograd
– Dragan Nikolić – Elektroprivreda Srbije
– Žikica Milinković – Ministarstvo odbrane Srbije
– Slobodan Krstić – Jugoimport SDPR, Beograd
– mr Dragan Marinković – YUADM Asocijacije, Beograd
– mr Čedomir Milenković – Institut Mihajlo Pupin, Beograd
– Prof. Dr. Edita Kastratović – dekan fakulteta za menadžment u sportu, Beograd
– Nikola Markovic – Društvo za informatiku Srbije
– Prof. dr. Stevica Graovac – Elektrotehnički fakultet Beograd
– Prof. dr. Svetozar Pervulov – KBC Zvezdara, Beograd
– mr Milinka Prohić – SAGA, Beograd
– Miroslav Petrović – predsednik upravnog odbora udruženja ARHIV INFO, Beograd

O rešenju Smart Elpis 2009 – Elektronska pisarnica

Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica je proizvod razvijen na SharePoint Microsoft tehnologiji i u celosti je usaglašen sa zakonodavstvom kojim se reguliše kancelarijsko i arhivsko poslovanje. Tekuće 2009. godine ovo rešenje je i zaštićeno u Zavodu za Intelektualnu svojinu i registrovano kao Trgovačka marka.

Upotrebom elektronske pisarnice Smart Elpis korisnicima je omogućena lakša pretraga arhivirane dokumentacije i smanjenje troškova odlaganja i skladištenja velike količine važnih dokumenata. Osnovna namena Smart Elpis rešenja je jednostavan obuhvat dokumentacije koja se prima u pisarnici i arhivi, kao i automatska raspodela i interna dostava u okviru svake organizacije, što pravi znatne uštede u vremenu i troškovima. Pod jednostavnim obuhvatom dokumentacije se podrazumeva: primanje i pregled akata, razvrstavanje, evidentiranje akata, kao i prenos akata u elektronsku formu, dostava istih u rad, administrativno-tehnička obrada akata, otprema, razvođenje, arhiviranje i čuvanje, jednostavna i brza pretraga i pregled traženih dokumenata.

Rešenje za problem – jednostavan pristup dokumentaciji putem računara

Ušteda u troškovima skladištenja i brža pretraga dokumentacije

Smart Elpis 2009 sastoji se od dve komponente i to od Klijentskog programa u pisarnici i Web pretrage podataka. Bazirana na Microsoft Office SharePoint Serveru 2007 koji omogućava organizaciji da uradi više tako što joj obezbeđuje platformu za deljenje informacija i zajednički rad u timovima, zajednicama i procesima kojima upravljaju ljudi. Još jedna od pozitivnih karakteristika Office SharePoint Servera je da se integriše i sa drugim proizvodima da bi ponudio sveobuhvatnu infrastrukturu za rad sa drugima.

Pretraga je daleko brža i jednostavnija uz Smart Elpis 2009. Web Portali povezuju ljude sa informacijama bitnim za posao, stručnim mišljenjima i aplikacijama. Microsoft Office SharePoint Server jeste platforma poslovnog portala svetske klase koja olakšava pravljenje i održavanje portala za svaki aspekt savremenog poslovanja.

Smart ELPIS 2009 funkcionalnosti

Elektronsko evidentiranje dokumenata pisarnice. Svaki dokument koji ulazi ili izlazi iz organizacije, zavodi se pod određenim delovodnim brojem. Dokumentacija se dalje skenira i u svom elektronskom obliku zavodi u bazu podataka.

Brza pretraga dokumenata. Ova pretraga je namenjena samim korisnicima koji rade u pisarnici i arhivi. Korišćenjem ponuđenih opcija elektronske pisarnice, moguće je brzo pronaći konkretan osnovni broj i podbroj dokumenta. Unosom osnovnog broja otvoriće se na ekranu podaci vezani za konkretan broj i sve podbrojeve koji postoje u okviru njega. Dalja pretraga može se vršiti kretanjem prema najmanjem broju ili najvećem broju korišćenjem dugmadi na prikazu. Nakon pronalaženja broja, moguće je raditi ispravku unetih podataka ili štampanje dokumenta koji je skeniran ili uneti novi podbroj u okviru istog osnovnog broja.

Današnje poslovanje

Pristup dokumentima pisarnice i arhive putem računara i računarske mreže. Svim dokumentima koji su skenirani i zavedeni u pisarnici i arhivi, moguće je pristupiti putem browser-a u zavisnosti od stepena ovlašćenja samog korisnika.

Višekorisnički rad. Na aplikaciji može raditi veliki broj korisnika u isto vreme. Mogućnost rada sa samom aplikacijom je takođe određen stepenom ovlašćenja.

Definisanje različitih tipova korisnika (funkcionalni i bezbednosni aspekt). Korisnici su definisani prema funkciji koju obavljaju u određenoj organizaciji. Na primer, pisar (arhivar) ima ovlašćenja zavođenja, skeniranja i izmene dokumenata, štampanja izveštaja i pretrage, dok direktori sektora imaju pristup samo dokumentima koji su vezani za njihov sektor. Bezbednost je podignuta na maksimalni nivo unutar organizacije jer se kroz dodelu ovlašćenja određuje pristup i mogućnost rada sa dokumentima određenim licima shodno njihovoj funkciji u organizaciji. Ova ovlašćenja se dodeljuju shodno internoj organizaciji i zahtevima korisnika.

Pretraga na portalu. Lica koja imaju ovlašćenja za pretragu ali ne i za unos podataka, mogu vršiti pretragu podataka direktno na portalu. Početni ekran pretrage sadrži osnovnu pretragu pri čemu u polje za pretragu može da se unese bilo koji element, poput naziva komitenta, organizacione jedinice, vrste predmeta i sl. Odabirom jedne ili više opcije pretraživanja (kombinovanje svojstava) moguće je suziti pretragu i dobiti podatke koji se traže.

Vreme za pretragu je znatno skraćeno kao i rizik od trajnog uništenja arhirane dokumentacije

Generisanje pregleda i izveštaja po zahtevu korisnika. U skladu sa potrebama organizacije, moguće je generisati i napraviti izveštaje prema zahtevima korisnika. Mogućnost pravljenja različitih izveštaja sa velikim brojem podataka znatno olakšava donošenje odluka unutar same organizacije.

Sistem otvoren za povezivanje i proširivanje u budući dokument menadžment sistem. S obzirom da su dokumenta zavedena u elektronskom obliku (prvi ulazak dokumenta u informacioni sistem organizacije), omogućeno je jednostavno upravljanje dokumentima kroz Document Management System.

Dostupnost i čitljivost arhiviranih podataka u zakonom predviđenom roku. Svi elektronski dokumenti su dostupni u bilo kom vremenskom periodu bez obzira na njegovu fizičku lokaciju. Dokumenti su zaštićeni i uvek čitljivi. Ne postoji mogućnost gubljenja dokumenata ili uništavanja dokumenata usled loših uslova čuvanja (pucanje vodovodnih cevi u prostorijama arhive, požara…).

U skladu sa ukupnim Sistemom kvaliteta organizacije gde se primenjuje. Smart Elpis – elektronska pisarnica je prilagodljiva svakom korisniku do pojedinih detalja. Usklađuje se Sistemom kvaliteta organizacije gde će se primenjivati.

U skladu sa zakonskom regulativom o arhiviranju dokumenata. Pisarnica funkcioniše u skladu sa propisima koji definišu način evidentiranja arhivske građe.

Elektronsko arhiviranje dokumenata pisarnice. U skladu sa propisima čije se donošenje očekuje aplikacija omogućava arhiviranje dokumenata u elektronskoj formi, čime je omogućena njegova dostupnost i sigurnost, kao i jednostavno pronalaženje.

Prednosti Smart Elpis 2009 rešenja :

* Centralna baza dokumentacije i informacija
* Sigurnost u čuvanju dokumentacije
* Ušteda u vremenu obrade i pronalaženja dokumenata
* Brz pristup dokumentima bez obzira na mesto fizičkog odlaganja
* Ovlašćeni pristup
* Višekorisnički rad
* Pun nadzor nad dokumentima
* Zaštita od uništenja i zloupotrebe dokumenata
* Smanjenje arhivskog prostora
* Smanjenje troškova

Dalji razvoj:

Smart Elpis 2009 je prilagodljiva aplikacija. Shodno pripremi Zakona o elektronskom dokumentu i već donetom Zakonu o elektronskom potpisu, u skorijoj budućnosti možemo očekivati dokaznu snagu elektronskog dokumenta, kada će u potpunosti prestati potreba čuvanja poslovne dokumentacije u papirnom obliku.

Leave a Reply