IT

Dobri finansijski rezultati poslovanja Siemensa u trećem kvartalu

Vrednost narudžbina porasla je za 21% – na 23.677 milijardi evra, a prihod za 10% na 19.182 milijardi evra na realnoj osnovi, ne računajući neto efekat transakcija hartijama od vrednosti i konverziju valuta, nivo narudžbina popeo se za 26% na godišnjoj osnovi, a prihod za 13%.

Narudžbine i prihod

Masivan rast i velike narudžbine, na bazi knjiženja-radi-fakturisanja, iznosile su 23.677 milijardi evra u trećem kvartalu što predstavlja povećanje od 21% u odnosu na isti period od godinu dana ranije, dok je prihod porastao za 10%, na godišnjem nivou, na 19.182 milijardi evra.   

Dobra izbalansiranost poslovanja Sektora
Povećanje obima narudžbina bilo je dobro izbalansirano dvocifrenim povećanjem u svim Sektorima. Porast prihoda uključivao je dvocifreni rast u oblasti Energetike i Zdravstva, a 8% u najvećem Siemens-ovom Sektoru Industriji.

Velike narudžbine iz Evrope podstiču visoku stopu rasta narudžbina
Na region koji obuhvata Evropu, Zajednicu naroda nezavisnih država (CIS – Common-vealth of Independent States) i Afriku otpada 40% rasta obima narudžbina i 12% rabata prihoda u tećem kvartalu, delimično kao rezultat velikih narudžbina u Sektorima Industrije i Energetike.
U Americi, nivo narudžbina i prihoda porastao je za 10% odnosno 5%, uprkos snažnim negativnim efektima konverzije valute. Ovi rezultati uključuju negativne efekte konverzije valute od 15 procentnih poena u slučaju narudžbina i 14 procentnih poena u slučaju prihoda. Ne računajući ove efekte i potfeljske transakcije, broj narudžbina porastao je za 21%, a prihod za 15%.
U regionu koji čine Azija, Australija i Srednji Istok zabeležen je porast prihoda od 9%, uključujući i dvocifreni porast u Kini i Indiji. Narudžbine u trećem kvartalu bile su približno iste na godišnjem nivou, uprkos visokom nivou velikih narudžbina u prošlogodišnjem periodu.

Dohodak i dobit

Više marže profita podstiču povećanje ukupnog profita Sektora
Tri Sektora Siemens-a ostvarila su 2.084 milijardi evra ukupnog profita, što je za 33% više u odnosu na 1.571 milijardu evra ostvarenih u trećem kvartalu godinu dana ranije, s posebnim ostvarenjem u Sektorima Industrije i Energetike. U Sektoru Industrije, vodeći realizatori profita bila su dva Odeljenja nastala iz bivše A&G Grupacije: Industrijska automatizacija i Pogonska tehnologija. Profit Sektora obuhvata i dobit od 113 miliona evra od prodaje bežičnih komunikacija i Odeljenja automatizacije u industriji.
Rast profita u Sektoru Energetika karakterišu veliki doprinosi dve nove divizije nastale iz bivše PTD Grupacije: Odeljenja Prenosa energije i Distribucije energije. Doprinos Siemens-ovog Sektora Zdravstva predstavlja rast profita od 6%, kao i nivo rentabilnosti uprkos izazovima tržišta.

Dohodak i zarada po akciji iz kontinuiranog poslovanja beleže snažan porast
Dohodak iz kontinuiranog poslovanja iznosio je 1.475 milijardi evra u trećem kvartalu, što je znatno iznad 608 miliona evra godinu dana ranije. Zarada po akciji na kontinuiranoj osnovi porasla je na 1.61 evro sa 0.64 evra u prethodnoj godini. Glavni činilac u ovim povećanjima predstavljao je rast profita u svim Sektorima, na godišnjoj osnovi.
Strateške kapitalne investicije/ulaganja (SEI – Strategic Equity Investments) iskazale su profit od milion evra u poređenju sa gubitkom od 301 milion evra u trećem kvartalu prethodne godine. Glavni činilac ove promene predstavljao je značajan napredak ostvaren od strane kompanije Nokia Siemens Networks (NSN), koja je poboljšala svoje poslovne rezultate i znatno smanjila troškove restrukturiranja i integracije. Dve Siemens-ove međusektorske divizije –Finansijske usluge (SFS – Siemens Financial Services) i Siemens IT rešenja i usluge, učestvovale su i profitu sa 123 miliona evra, što je gotovo nepromenjeni nivo na godišnjem nivou.
Pored toga, troškovi za pravna i regulativna pitanja bila su niža u tekućem kvartalu.

Poređenje neto dohotka na koji je uticao porast u prethodnoj godini
Neto dohodak u trećem kvartalu iznosio je 1.419 milijardi evra, uz odgovarajuće osnovne EPS od 1.55 evra. Pre godinu dana, neto dohodak u trećem kvartalu iznosio je 2.065 milijardi evra. Odgovarajući EPS iznosio je 2.25 evra. Na poređenje na godišnjem nivou snažno utiče diskontinuirano poslovanje, koje je iskazalo gubitak u visini od 56 miliona evra u tekućem periodu, za razliku od dohotka u visini od 1.457 milijardi evra realizovanog u prošlogodišnjem periodu. Glavni činioci ovog drugog rezultata bila je dobit pre oporezivanja, koja nije iskazana u gotovini, već u visini od 1.7 milijardi evra, koja potiče iz transfera Siemens-ovog telekomunikacionog prenosničkog poslovanja na NSN i pozitivnih poslovnih rezultata firme Siemens VDO Automotive (SV).

Gotovina, stopa povraćaja na angažovani kapital (ROCE), status finansiranja penzionih fondova i troškovi istraživanja

Stopa konverzije valuta iznad očekivane
Slobodni gotovinski tokovi iz kontinuiranog poslovanja u tekućem kvartalu iznosili su 1.547 milijardi evra. Poređenja radi, slobodni gotovinski tokovi u visini od 1.943 milijardi evra u istom kvartalu prethodne godine imali su korist od pozitivnog efekta od oko 1.1 milijardi evra vezanih za izdvajanje SV-a, samo delimično se izjednačavaju sa iznosom od 419 miliona evra plaćenih na ime ugovornih penala u vezi sa istraživanjem o antimonopolskom poslovanju u Evropskoj uniji. Kurs konverzije valuta za gotovinu u oblasti kontinuiranog poslovanja, u trećem kvartalu, iznosio je 1.05, što je iznad zacrtanog nivoa za taj kvartal, a u skladu sa trendom za čitavu fiskalnu godinu.

ROCE za prvih devet meseci fiskalne 2008. godine iznosio je 10.7%
Na trajnoj osnovi, stopa povraćaja na angažovani kapital (ROCE) zabeležila je pad na 10.7% sa 11.2% u prvih devet meseci protekle godine. Na kretanje ROCE-a u tekućem periodu uticao je porast angažovanog kapitala kao rezultat velikih akvizicija/kupovina u fiskalnoj 2008. godini i fiskalnoj 2007. godini. Ovaj efekat više je nego izjednačen sa dohotkom ostvarenim u kontinuiranom poslovanju u tekućem periodu i on će se nastaviti u toku cele tekuće fiskalne godine.

Siemens završava drugu tranšu svog programa otkupa akcija
Druga tranša otkupa akcija iznosila je ukupno 2.0 milijarde evra za kupovinu 27.916.664 akcija, i završena je krajem kvartala, 22. jula 2008. godine. Prva tranša programa (otkupa akcija), u iznosi od 2.0 milijarde evra i 24.854.541 akcija, završena je početkom kvartala, 8. aprila 2008. godine. Uzevši obe tranše zajedno, Siemens je utrošio ukupno 1.3 milijarde evra u okviru programa otkupa akcija u trećem kvartalu.

Finansiranje penzionih fondova se poboljšava
Procenjeni nivo finansiranja glavnih penzionih planova kompanije Siemens, na dan 30. juna 2008. godine, iznosio je oko 0.4 milijarde evra, u poređenju sa finansiranjem od oko 1.0 milijarde evra na kraju fiskalne 2007. godine.

Sektor Industrije
Profitabilan kvartal za Siemens-ov najjači Sektor
Sektor Industrije kombinovao je stopu rasta od 8% sa većom maržom profita radi ostvarenja značajnog povećanja profita Sektora u poređenju sa istim kvartalom godinu dana ranije. Profit Sektora od 1.143 milijardi evra ostvaren je i prilivom u visini od 113 miliona evra od prodaje bežičnih modula Sektora, a u oba razmatrana perioda uključeni su efekti obračuna kupovne cene (PPA – Purchase Price Accounting) i troškovi integracije vezani za akvizicije/kupovine.
Najveća Odeljenja u okviru Sektora – Automatizacija u industriji, tehnologija pogonskih sredstava i rešenja u industriji – podstakla su povećanja prihoda Sektora i profita Sektora na godišnjem nivou. Tri ostale divizije u okviru Sektora održala su nivo profita u trećem kvartalu na ili približno na nivou prethodne godine.

Sektor Energetike
Veći obim profita
Siemens-ov sektor Energetika ostvario je profit od 615 miliona evra u trećem kvartalu, što predstavlja veći rast u odnosu na isti prošle godine. Sve divizije su ostvarile veće profite, zahvaljujući dvocifrenom rastu cifara. Prihod divizija popeo se na 19 % tj. na 5.829 milijardi evra. Narudžbine i dalje brže rastu, 23 % više nego prethodne godine postigavši 8.077 milijardi evra. Nešto manje narudžbina bilo je u diviziji Fosilna goriva, dok je u diviziji Obnovljiva enrgija bilo znatno više u odnosu na prošlu godinu.
Gotovo polovinu ostvarenog profita Sektora Energetike generisale su dve divizije Prenos energije i Distribucija energije koji predstavljaju dve divizije prethodnog odeljenja Prenos i distribucija energije.

Sektor Zdravstva
Profini rast do 2010. godine
Sektor Zdravstvo nastavio je rast i profitabilnost u skladu sa uslovima rastućeg tržišta. Profit sektora iznosio je 326 miliona evra što je više nego ostvaren profit od 307 miliona evra u trećem kvartalu prethodne godine. Profitna marža je bila pod snažnim uticajem PPA efekta, a troškovi integracije sa Diagnostics Dade sion, uključujući akviziciju sa Dade Behring Holdings oduzela je ovom sektoru oko 210 poena profitne marže što je više nego u istom kvartalu prethodne godine. Prihod sektora povećao se za 10% na 2.677 milijarde evra uključujući volumen Dade Behring-a u diviziji Dijagnostikovanje. Narudžbine Sektora Zdravstvo dostigle su 11% tj. 2.801 milijardi evra.

Leave a Reply