E-servisi · IT

Efikasan razvoj eUprave u Vojvodini

U Skupštini Vojvodine održan je stručni skup pod nazivom «Zajedno za eUpravu u Srbiji». Organizatori skupa, Izvršno veće Vojvodine, Telekom Srbija A.D. i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, imali su za cilj da na jednom mestu okupe relevantne predstvanike svih nivoa državne uprave, od republičke do lokalne, zatim predstavnike naučnih i istraživačkih institucija, fakulteta, specijalizovanih agencija i sektora usluga iz oblasti telekomunikacija i informatike, koji mogu da obezbede pretpostavke za efikasan razvoj eUprave u Srbiji. Učesnici skupa, u saradnji sa organima državne uprave, trebalo bi da pripreme koordinirani razvoj i obezbede primenu odgovarajućih rešenja u procesu uspostavljanja i razvoja eUprave u Srbiji.

Potpredsednik Izvršnog veća Vojvodine dr Lodi Gabor istakao je da ovaj skup predstavlja još jedan doprinos u modernizaciji pokrajinske uprave savremenim tehnološko-tehničkim mogućnostima, u realizaciji programa eVojvodina. Prema Lodijevim rečima kao osnova za ujednačeno napredovanje jednog društva ističu se znanje, kao ključni resurs razvoja, globalizacija i informaciono-komuniokacione tehnologije, kao sredstvo kojim se obezbeđuje neophodna globalna komunikacija u domenu poslovnih i drugih društvenih procesa, posebno u domenu razmene i korišćenja znanja.
– Informaciono društvo i društvo bazirano na znanju osnovni su ciljevi kojima danas teže i razvijene i manje razvijene zemlje. Trenutni nivo korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija je takav da je praktično nemoguće ostvariti poslovnu i administrativnu saradnju sa razvijenim društvima bez korišćenja ovih tehnologija – rekao je dr Lodi. Informaciono-komunikacione tehnologije su danas primenjene u svim segmentima društva, od privrede, obrazovanja, kulture, zdravstva, do svakodnevnog života pojedinaca. Problemi korišćenje ovih tehnologija u našoj zemlji, prema Lodijevim rečima, ogledaju se pre svega u velikom zaostatku za zemljama koje imaju razvijenu komunikacionu infrastrukturu.  Posledice toga su otežana intelektualna komunikacija, kao i teža interna i komunikacija sa okruženjem.

15012008_evlada_v2

– Elektronska vlada o kojoj danas govorimo, podrazumeva korišćenje informaciono-komunikacione tehnologije za unaprađenje poslovanja vlada, a elektronska adninistracija obuhvata mehanizme koji tradicionalnu administraciju transformišu, tako da se kreira kancelarija bez papira. Elektronska vlada i administracija zajedno čine elektronsku upravu – rekao je Lodi. Prelazak na poslovanje podržano informaciono-komunikacionim tehnologijam u organima uprave je neizbežan proces, koji je veome složen i dugotrajan zbog preduslova koje je potrebno obezbediti, a to su pre svega organizaciona struktura u organima uprave, zakonska regulativa, tehničko-tehnički resursi, informacioni resursi i ljudski reursu, naglasio je na kraju Lodi.
O strategiji razvoja eUprave u Vojvodini i Srbiji govorili su i potpredsednik Izvršnog veća i pokrajinski sekretar za propise, upravu i nacionalne manjine dr Tamaš Korhec i pomoćnik ministra u Ministarstvu za telekomunikacije i  informaciono društvo Vlade Srbije Nebojša Vasiljević.
Dr Tamaš Korhec podsetio je česnike skupa da je pre nekoliko godina u pokrajinskoj administarciji računarska tehnologija bila potpuno zastarela, sa svega dvadesetak računara u sklopu cele pokrajinske uprave.
– Prateći ubrzani tehnološki razvoj, danas u pokrajinskoj administraciji imamo gotovo celokupno poslovanje elektronskim putem bez papira, više od polovine naših službenika ima računar koji koristi svakodnevno i celokupna pokrajinska administracija je danas umrežena – rekao je Korhec.
Javna uprava koja predstvlja najveći, najglomazniji i za građane najznačajniji deo državnog aparata, može da bude pasivni posmatrač, ili da bude aktivni učesnik računarskog opismenjavanja našeg društva. Pitanje je na koji način ćemo izabrati da učestvujemo u ovom procesu. U ovom pogledu veoma je važno strateško naučno zasnovano planiranje, jer ovaj proces javna uprava može samo pasivno da prati – rekao je Korhec. On je istako da u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija vidi veliki potencijal, koji ako se dobro koristi uz uložene napore može aktivno da utiče na razvoj celokupnog društva. Od dobrog strateškog planiranja i menadžmeta te strategije zavisi uspeh u ovoj oblasti.

15012008_evlada_v1

– Cela strategija eUprave u Vojvodini je jedan segment razvoja u okviru Strategije razvoja i reforme pokrajinske uprave, koju je Skupština Vojvodine usvojila 2006. godine. Ovaj dokumenat ima za cilj da ponudi celokupnu viziju sa svim aktivnostima i merama kako da stignemo do kvalitetne i dobre uprave na nivou Vojvodine. Jedna od najznačajnije aktivnosti, jeste modernizacija pokrajinske uprave u okviru strategije eUprave – rekao je Korhec posebno istakavši da je nemoguć razvoj pokrajinske uprave bez pravilne i moderne primene računarskih tehnologija.
Pomoćnik ministra u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Vlade Srbije, Nebojša Vasiljević govorio je o razvoju eUprave i Srbiji istakavši da je eUprava najpre promena, a zatim tehnologija. Prema njegovim rečima u 2008. godini predviđene su brojne aktivnosti koje treba da omoguće brže uvođenje eUprave – sistemska rešenje poput uvođenja elektronskog potpisa i telekomunikaciona infrastruktura, zatim koordinacija i institucionalni okvir i razvoj zakonske regulative iz oblasti elektronske uprave.
Učesnici skupa upoznati su i sa telekomunikacionom strukturom i javnim servisima za eUpravu.

Leave a Reply