E-servisi · IT

Elektronska sednica Vlade

Na osnovu zakona o javnim nabavkama, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo objavilo je danas javni poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku za nabavku realizacije projekta „Elektronska sednica Vlade i radnih tela“, prema zahtevima datim u konkursnoj dokumentaciji.

U okviru projekta e-Srbija, radi se na povezivanju institucija od republičkog značaja. Jedan od glavnih ciljeva je kompjuterizacija Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, što uključuje i uvođenje „elektronskih sednica Vlade“, e-sednica, kao i pouzdanu razmenu elektronskih dokumenata unutar Vlade i između Vlade, Narodne skupštine i organa državne uprave.

Igor Manić, dipl. ing. zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objašnjava idejni projekat elektronske sednice Vlade

Ostvarenjem bespapirne komunikacije se, između ostalog, ubrzava komunikacija između Vlade, Skupštine i državne uprave, odnosno, rad državnih organa, a smanjuju se troškovi administracije. Realizacijom e-sednice postižu se i konkretni ciljevi:

  • efikasnija priprema učesnika sednice Vlade i radnih tela
  • efikasnija distribucija materijala za sednice Vlade i radnih tela
  • efikasnije prosleđivanje materijala radnih tela Vlade za sednice Vlade
  • mogućnost lakog pregleda svih relevantnih podataka i materijala potrebnih učesnicima sednice, uključujući i pretragu po sadržaju dokumenata.

Ovaj projekat je jedan od osnovnih koraka u razvoju elektronske uprave, neophodan u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Realizacija informacionog sistema e-sednica je predviđen u četiri iterativne faze. Svaka faza je jedan kompletiran, testiran i od strane naručioca i korisnika verifikovan proizvod koji je primenljiv u praksi, a u skladu sa skupom funkcionalnosti definisanih za svaku fazu. Svi zahtevi koje treba da zadovolje odgovarajuće izdanje (od ova četiri), specificirani su u okviru konkursnih zahteva. Realizacija svake sledeće faze oslanja se na prethodnu, uz očuvanje svih funkcionalnosti i mera zaštite podataka iz prethodne faze.

Tehnička specifikacija je urađena na osnovu idejnog projekta kojim je definisana logička arhitektura informacionog sistema e-sednica, kao glavni preduslov za implementaciju tehničko – tehnološke osnove tog sistema. U okviru idejnog projekta data je i analiza poslovnih procesa na osnovu pravnog okvira, urađeni su slučajevi korišćenja za identifikovane tipove korisnika, ekranske maske za korisničku komunikaciju sa informacionim sistemom, sistem zaštite podataka, a definisana je stabilna hardverska i softverska struktura sistema koja je utemeljena na normativnim okvirima u ovoj oblasti i koja može da se jednostavno prilagodi različitim oblicima organizacije. Pored toga, idejnim projektom je predložen modalitet razvoja, kako celine, tako i delova informacionog sistema. Dat je i plan u kojem se precizno definiše izrada i realizacija projekta, sa predloženim modelom održavanja informacionog sistema e-sednica.

Leave a Reply