Categories
euprava

Godišnja isporuka komponenti IGIS sistema za 2014

U periodu od 22. do 26. septembra obavljena je godišnja isporuka osnovih komonenti sistema u IGIS projektu za 2014 godinu.

Predstavnici kompanije Airbus Defence & Space Mathieu Derrey, Marc Boulbes, Nicolas Bourhis, Olivier Pasero i Xavier Guillard, u saradnji sa zaposlenima iz Republičkog geodetskog zavoda, izvršili su godišnju isporuku novih verzija alikacija, opreme i prateće dokumentacije za realizaciju IGIS projekta.

Tokom godišnje isporuke instalirane su nove verije aplikacija za obradu i upravljanje prostornim podacima u okviru projekta i to: Pixel Factory (ver. 4.2.4), CDR-DMC sistem (ver. 3.6), Flex Client za INSPIRE web portal (ver. 3.9), Metadata Editor (ver. 1.6), Faceo-MeTiS (ver. 1.0.3) i Datadoors web portal (ver. 3.24). Nove verzije osnovnih komponenti sistema su usaglašene prema zahtevima procesa obrade izvornih podataka i izrade finalnih proizvoda. Takođe, otklonjeni su pojedini nedostaci otkriveni tokom korišćenja sistema. Prema već definisanim procedurama testirane su i validirane isporučene komponente sistema.

Nakon instalacije i testiranja novih verzija komponenti sistema, dalji rad je bio fokusiran na razmatranje statusa otvorenih pitanja u Mantis sistemu. Imajući u obzir funkcionalnost novo instaliranih komponenti, urađeno je testiranje nerešenih pitanja i dodeljivanje odgovarajućeg statusa prema trenutnom stanju. Pitanja koja su još uvek otvorena nastaviće da se rešavaju u daljem radu kroz zajednički rad oba tima.

U završnoj sesiji posete održan je sastanak rukovodioca IGIS projekta, IT tima Airbus Defence & Space i vođa i zamenika tematskih radionica. Na sastanku su prezentovani rezultati ovogodišnje isporuke IGIS sistema i predlog aktivnosti na održavanju komponenti sistema nakon završetka projekta. S obzirom da se radi o sistemu zasnovanom na kompleksnoj tehničkoj platformi, istaknuta je važnost da se obezbedi podrška za održavanje sistema kako bi se kapaciteti razvijeni u okviru projekta koristili za potrebe državnog sektora i drugih korisnika geoinformacija.

igis

Tokom sastanka predstavljen je status prikupljana snimaka za izradu mozaika SPOT6 za 2014. Takođe, prisutni su upoznati sa statusom realizacije pilot projekta u Bečeju koji za cilj ima implementaciju sistema za podršku poljoprivrednom dobru i farmerima u korišćenju satelistkih snimaka i drugih geoinformacija za praćenje stanja useva na oglednim područjima i unapređenju procesa poljoprivredne proizvodnje. U cilju proširenja tehničkog rešenja za obradu karata razgovaralo se o mogućnosti nabavke novih licenci pojedinih Lorik modula za kartografsku obradu podataka.

Posebno je naglašeno da kompleksan IGIS sistem uspešno funkcioniše u praksi, što je naročito dokazano kroz brzu reakciju i obezbeđenje širokog spektra satelitskih snimaka za područja obuvaćena poplavama u maju 2014. godine. Pored toga, pokazano je da su kroz projekat razvijeni kapaciteti Republičkog geodetskog zavoda da uspešno obradi snimke, uradi analizu podataka primenom metode daljinske detekcije i omogući javni pristup podacima preko web portala. Na taj način dat je doprinos u procesu procene šteta izazavanih poplavama na poljoprivrednom zemljištu, saobraćajnoj infrastrukturi i zgradama. Takođe, podaci o poplavljenim područjima se koriste za izradu mapa rizika od poplava i programa zaštite od eventualnih nepogoda u budućnosti.

Zaključeno je da postoji veliki potencijal za nastavak uspešne saradnje između francuskog konzorcijuma i Republičkog geodetskog zavoda kroz učešće u projektima na nacionalnom i regionalnom nivou.