euprava

Javna rasprava o Zakonu o oglašavanju

U postupku pripreme Nacrta zakona o oglašavanju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o oglašavanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona) koji je sastavni deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona, sprovodi se u periodu od 3. januara do 3. februara 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su svi predstavnici državnih organa i organizacija i druga zainteresovana lica.

Tekst Nacrta zakona će biti postavljen na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs. Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Beograd, Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na adresu: e-mail: [email protected]

Javnu raspravu o Nacrtu zakona, organizovaće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, u formi okruglog stola, koji će se održati 28. januara 2015. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, sala 1, ulica Resavska br. 13 – 15.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Ovaj program radi realizacije dostaviti Ministarstvu trgovine,turizma i telekomunikacija koje će javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa ovim programom objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.

Nacrt Zakona o oglašavanju

One thought on “Javna rasprava o Zakonu o oglašavanju

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara, prvi dopis:

  MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA
  Dusica Djordevic
  Beograd, Nemanjina 22-26

  Predmet: Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o oglašavanju

  V e z a : Javna rasprava o Zakonu o oglašavanju (30. decembra 2014)

  Postovana gospodjo Djordevic, postovane dame i gospodo,

  1. – Prema vazecem Zakonu o klasifikaciji delatnosti, odnosno Klasifikaciji delatnosti (2010. godina) – Uredba o klasifikaciji delatnosti (Službeni glasnik RS 54/2010, 04.08.2010. godine), Oblast 73 – Reklamiranje i istraživanje tržišta ne spada u Sektor G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala, vec u Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti. Ovom uredbom je propisano (kopiram):

  “Oblast 73 – Reklamiranje i istraživanje tržišta

  Obuhvata organizovanje i sprovođenje reklamnih kampanja (u časopisima, novinama, na radiju, na televiziji ili u drugim medijima) i organizovanje izložbi i postavki, uključujući i reklamiranje na internetu.

  Grana 73.1 – Reklamiranje

  Šifra 73.11 – Delatnost reklamnih agencija

  Obuhvata pružanje celog spektra reklamnih usluga (npr. sopstvenim kapacitetima ili na osnovu podugovaranja), uključujući davanje saveta, kreativne usluge, produkciju reklamnog materijala i prodaju.

  Obuhvata:

  kreiranje i objavljivanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, na televiziji, na internetu i drugim medijima
  kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. na reklamnim tablama, panelima, biltenima, u izlozima, oslikavanje automobila i autobusa itd.
  reklamiranje iz vazduha
  distribuiranje ili isporučivanje propagandnog materijala ili uzoraka
  uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora koji služe za izlaganje propagandnog materijala
  upravljanje marketinškom kampanjom i drugim uslugama reklamiranja s ciljem da se zainteresuju i zadrže potrošači:
  promovisanje proizvoda
  marketinške aktivnosti na mestu prodaje
  neposredno reklamiranje putem pošte
  marketinško savetovanje

  Ne obuhvata:

  izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19
  produkciju komercijalnih poruka za televiziju i film, del. 59.11
  produkciju komercijalnih poruka za radio, del. 59.20
  istraživanje tržišta, del. 73.20
  reklamne fotografije, del. 74.20
  organizovanje kongresa i trgovinskih izložbi, del. 82.30
  poštansko adresiranje, del. 82.19

  Šifra 73.12 – Medijsko predstavljanje

  Obuhvata:

  medijsko predstavljanje, npr. prodaju i preprodaju prostora i vremena za medijske kampanje usmerene na traženje kupca

  Ne obuhvata:

  prodaju medijskog vremena ili prostora za reklamiranje direktno od vlasnika medijskog vremena i prostora (izdavača, itd.)
  delatnosti odnosa s javnošću, del. 70.21”

  U ranijem (nevazecem) Zakonu o radiodifuziji (2002) u clanu 4. definisani su sledeci izrazi:

  “11) Oglasna poruka (reklama): promotivna poruka koja ima za cilj da predstavi i skrene pažnju na određeni proizvod, uslugu ili firmu, odnosno da navede potrošače da koriste, odnosno kupe dotični proizvod ili uslugu;

  12) Oglašavanje (reklamiranje): emitovanje oglasnih poruka (reklama) uz novčanu naknadu ili drugi oblik naknade;”
  Zatim su u vazecem Zakonu o oglašavanju (2005) u clanu 2. definisani na drugi nacin isti izrazi, ali bez navodjenja sinonima (“reklama” i “reklamiranje”):

  “1) oglašavanje jeste obaveštavanje preko oglasnog sredstva kojim se preporučuje oglašivač, njegova aktivnost, proizvod, usluga ili druga preporuka sa ciljem da je primalac kome je upućena prihvati ili koristi;

  2) oglasna poruka jeste poruka kojom se preporučuje oglašivač, njegova aktivnost, proizvod ili usluga;”

  Upotrebu zraza “oglasavanje” i “oglasna poruka” povezivao sam tada sa upotrebom izraza “javno glasilo” u ranijem (nevazecem) Zakonu o javnom informisanju (2003).

  U vazecem Zakonu o elektronskoj trgovini (2009) u clanu 3. definisan je izraz:

  “8) komercijalna poruka je poruka u bilo kojem obliku, sačinjena da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.”

  Nedavno se u novom (vazecem) Zakonu o elektronskim medijima (2014) u clanu 4 definisani sledeci izrazi:

  “12) audio-vizuelna komercijalna komunikacija su slike sa ili bez zvuka namenjene neposrednom ili posrednom preporučivanju roba, usluga ili svojstava pravnog ili fizičkog lica u vezi sa delatnošću koju to lice vrši u cilju sticanja dobiti, u zamenu za novčanu ili drugu naknadu ili iz samopromotivnih razloga (npr. televizijsko oglašavanje, sponzorstvo, televizijska prodaja i plasiranje proizvoda);

  13) televizijsko oglašavanje je obaveštavanje putem televizijskog programa u zamenu za novčanu ili drugu naknadu ili samopromotivnih razloga, namenjeno neposrednom ili posrednom preporučivanju roba ili usluga pravnog ili fizičkog lica, uključujući i nepokretne stvari, prava i obaveze, u vezi sa delatnošću koje to lice vrši u cilju sticanja dobiti;

  14) televizijska prodaja je vid audio-vizuelne komercijalne komunikacije koji podrazumeva televizijsko emitovanje, uz novčanu naknadu, neposrednih ponuda namenjenih javnosti za kupovinu roba ili usluga, uključujući nepokretne stvari, prava i obaveze;

  15) sponzorstvo je svaki doprinos fizičkog ili pravnog lica koje se ne bavi delatnošću pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga, odnosno medijskih usluga radija, ili proizvodnjom audio, odnosno audio-vizuelnih dela, u finansiranju audio-vizuelnih medijskih usluga, odnosno medijskih usluga radija radi promovisanja svog imena odnosno naziva ili žiga, svojih aktivnosti, odnosno proizvoda;

  16) plasiranje robe je audio-vizuelna komercijalna komunikacija koja se sastoji od isticanja, unutar audio-vizuelne medijske usluge, odnosno programskog sadržaja (uključivanjem ili pominjanjem) neke robe, usluge ili žiga uz finansijsku ili drugu naknadu”

  Na kraju nize navedeni izrazi u smislu novog Nacrta Zakona o oglašavanju (clan 2) imaju sledeće značenje:

  “1) oglašavanje je predstavljanje u bilo kom obliku u vezi sa trgovinom, odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, nepokretnosti, prava i obaveza;

  2) oglasna poruka je obaveštenje koje čini sadržaj oglašavanja, bez obzira na oblik, način ili sredstvo putem kojeg se prenosi;”

  2. – U objasnjenju osnovnih pravnih instituta i pojedinacnih resenja u Predlogu zakona o javnom informisanju i medijima u vezi poglavlja IV. MEDIJI (čl. 29–33) stoji (na pocetku):

  “U ovom poglavlju definsan je pojam medij, čime je napušten dosadašnji pojam „javno glasilo”. Izraz „medij” u savremenom svetu postao je vremenom globalni pojam, prepoznatljiv u svim delovima sveta bez obzira na govorno poručje, a već više decenija je odomaćen i faktički i pravno prihvaćen (npr. Ustav Republike Srbije u članu 50 – Sloboda medija) u svakodnevnoj, pa i službenoj upotrebi u Republici Srbiji (Ustav Republike Srbije u članu 50 – Sloboda medija).”

  S obzirom na sve prethodno navedeno, a narocito na prvi pasus ove tacke, ocekivao sam da ce u nacrtu ovog zakona izrazi “oglasavanje” i “oglasna poruka” biti zamenjeni sa “reklamiranje” i “reklama”, narocito zato sto su me izrazi “oglasavanje” i “oglasna poruka” asocirali na dobri, ali zastareli i odbaceni stari srpski izraz “javno glasilo” (rec “glasilo” je verovatno izvedena od reci “oglas”, ili obrnuto).

  Nisam lingvista, ali mi se cini da “oglas” (“oglasavanje”) ima sire znacenje od “reklame” (“reklamiranja”). Stavise, ako je “oglasna poruka – obavestenje …. , sta su onda “oglas”, a sta “poruka”?

  Zalazem se za upotebu izraza “reklamiranje” i “reklama” imajuci u vidu i odredbe o primeni iz clana 3. stav 3. nacrta ovog zakona.

  Bilo kaji izraz se konacno usvoji, treba dosledno i tacno prevesti definiciju stranog termina “advertising” (engl.) ili “publicité” (fr.) iz clana 2. tacka (a) Direktive 2006/114/EC.

  Usput, u clanu stav reci: “audio-vizuelne komercijalne komunikacije” zameniti sa recima “audio-vizuelne komercijalne poruke”, jer u ovom slucaju strana rec “komunikacija” se prevodi i ima znacenje “poruke” ili “saopstenja”

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 31. decembar 2014

Leave a Reply