euprava

RGZ: Tehnički sastanak u okviru EuroGeographics-a

Početkom aprila u Beču je održan tehnički sastanak proizvođača podataka i projektnih timova za EuroGeographics proizvode.

U organizaciji EuroGeographics-a, u periodu od 09.04.-10.04.2014. održano je godišnje okupljanje tehničkih eksperata koji zajedno rade na izradi pan-evropskih proizvoda. Kao i prošle godine domaćin EuroGeographics-ovog tehničkog sastanka bio je austrijski Savezni zavod za metrologiju i premer – BEV Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen u Beču. Sastanku je prisustvovalo 68 učesnika iz 36 evropske zemlje.

eurogeographics

Skup je pozdravio rukovodilac sektora za premer g-din Michael Franzen koji je poželeo dobrodošlicu i održao kratku prezentaciju o austrijskoj kartografskoj i katastarskoj kući. U nastavku uvodnog dela učesnicima su predstavljene prethodne, tekuće i planirane aktivnosti EuroGeographics asocijacije.

Prvi dan je bio posvećen aktivnostima na izradi i ažuriranju karte administrativnih granica – EuroBoundaryMap (EBM), globalne karte – EuroGlobalMap (EGM) i regionalne karte – EuroRegionalMap (ERM) u 2014. godini. Istaknuti su:

  • opšti proizvodni plan sa naznačenim krajnjim rokovima za isporuku podataka i mogućnostima proširenja na nove zemlje učesnice (Albanija, Makedonija, Federacija BiH i Crna Gora),
  • promene u specifikacijama za izradu sva tri proizvoda kao i njihovi zahtevi,
  • organizacioni tok posla: proces izrade proizvoda, validacija podataka, usaglašavanje podataka između susednih članica,
  • zahtevi u kvalitetu ERM podataka kako bi generalizacija za izradu EGM-a bila korektno izvedena i
  • izrada zajedničkih ELF međunarodnih granica (regionalna verzija) za EBM i ERM čijom će se generalizacijom izraditi globalna verzija za potrebe EGM-a .

Praktičnim primerom su kolege iz Norveške i Finske predstavile proces generalizacije podatka krupnije razmere u cilju izrade regionalne karte.

U okviru pojedinačnih sesija sa regionalnim koordinatorima projekata je diskutovano o načinu prikupljanja i kvalitetu podataka, produkcionim planovima i tokovima proizvodnje, uvođenju i održavanju jedinstvenog identifikatora u bazi za sve njene elemente, narednim aktivnostima i komunikaciji između učesnika.

Drugog dana je tema bila ELF (European Location Framework) projekat i postignute aktivnosti u okviru njega. Ovaj projekat bi trebalo da poveže EuroGeographics proizvode u novi evropski okvir za geoinformacije tj. da kroz servise obezbedi aktuelne, autorizovane, interoperabilne, referencirane geopodatke kartografskih institucija za upotrebu u evopskom javnom i privatnom sektoru.

S obzirom na to da se EuroGeographics podaci uglavnom koriste za prostorne analize (u manjoj meri za kartografski prikaz) prednost se daje postizanju višeg nivoa kvalitetea podataka i postizanju usaglašenosti među predstavljenim temama u odnosu na ažurnosti podataka.

Sastanak je još jednom potvrdio da je odlična prilika da se proizvođači podataka koji uglavnom rade izolovani u svojim matičnim institucijama sastanu i razmene iskustva na izradi i održavanju EuroGeographics proizvoda. Takođe je značajan i susret sa menadžerima i regionalnim koordinatorima kako bi sagledali dostignuća u okviru proizvoda i postigli dogovor o naredim koracima koje treba preduzimati u budućnosti.

Leave a Reply