euprava

RRA promenila ime u Regulatorno telo za elektronske medije

Republička radiodifuzna agencija promenila je, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima koji je stupio na snagu, naziv u Regulatorno telo za elektronske medije.

Kako je navedeno, Regulatorno telo za elektronske medije je samostalna nezavisna regulatorna organizacija sa svojstvom pravnog lica, koja obavlja javna ovlašćenja, između ostalog, i u cilju delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Srbiji.

To regulatorno telo obavlja javna ovlašćenja i u cilju unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga.

One thought on “RRA promenila ime u Regulatorno telo za elektronske medije

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Regulatorno telo obavlja, u principu, i kontrola rada pružalaca medijskih usluga.

  Naime, Prema clanu 24. stav 1. . Zakona o elektronskim medijima, Regulator kontroliše rad pružalaca medijskih usluga u pogledu dosledne primene i unapređivanja načela na kojima se zasniva regulisanje odnosa u oblasti elektronskih medija, u pogledu ispunjavanja uslova za pružanje medijskih usluga, kao i u izvršavanju drugih obaveza koje po odredbama ovog zakona i podzakonskih akata imaju pružaoci usluga, i preduzima propisane mere bez odlaganja.

  Po stavu 2. ovog clana, u sprovođenju kontrole iz stava 1. ovog člana Regulator je dužan da se posebno stara o tome da pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze koje se odnose na programske sadržaje predviđene ovim zakonom i uslove pod kojima im je dozvola izdata, što se posebno odnosi na vrstu i karakter programa.

  Načela na kojima se zasniva regulisanje odnosa u oblasti elektronskih medija nisu propisana ovim novim zakonom. Slicna, načela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije bila su propisana u clanu 3. Zakona o radiodifuziji koje su prestale da vaze stupanjem na snagu Zakona o elektronskim medijima.

  Postupak prinudnog izvršenja odluka Saveta Regulatora, u slucaju neovlascenog pruzanja medijske usluge, nije propisan ovim novim zakonom. Ovaj postupak bio je propisan clanom 64a. prethodnog Zakona o radiodifuziji. Posto sada Regulator nema zakonsko ovlascenje da obavlja ovaj posao, verovatno ce taj posao preuzeti Ministarstvo kulture i informisana, u okviru vrsenja nadzora odnosno ispekcijskog nadzora, prema odredbama clana clana 132. Zakona o javnom informisanju i medijima (2014-08-08), clanu 18. Zakonu o državnoj upravi kao i jos uvek vazecim posebni odredbama o inspekcijkom nadzoru iz prethodnog Zakona o državnoj upravi.

  Prema tome, u sprovođenju kontrole rada pružalaca medijskih usluga Regulator i dalje prvenstveno obavlja kontrolu (proveravanje) audio i audio-vizuelnih programskih sadržaja (na daljinu) i preduzima mere za otklanjanje uocenih nepravilnosti.

Leave a Reply