euprava

www.beleznik.org – Spisak javnih beležnika i tarife na sajtu

Ministarstvo pravde podseća građane da na internet prezentaciji tog ministarstva svi zainteresovani mogu pronaći spisak kancelarija javnih beležnika, kao i njihovu tarifu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, informacije o kancelarijama javnih beležnika mogu se pronaći i na sajtu Komore javnih beležnika www.beleznik.org.

Na osnovu pribavljenog mišljenja Javnobeležničke komore, ministar pravde utvrdio je i javnobeležničku tarifu, kojom se određuje nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova obavljenog posla, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova.

Ministarstvo podseća da će Javni beležnici početi sa radom u ponedeljak, 1. septembra, te da će doprineti povećanju pravne sigurnosti građana, kao i rasterećenju sudova.

Od 1. septembra beležnici će raditi na području 32 osnovna suda u Srbiji, dok u onim mestima gde i da dalje ne postoje popunjena javnobeležnička mesta, taj postao će nastaviti da obavljaju sudovi do izbora javnog beležnika.

Beležnici počinju sa radom u ponedeljak u 9 sati

Nova pravosudna profesija u Srbiji – javno beležništvo, koje će biti zaduženo za sastavljanje i overu ugovora i obavljanje drugih pravnih poslova, počeće sa radom u ponedeljak, 1. septembra, u 9 časova.

Tako će svi koji budu hteli da sastave ili overe ugovor o raspolaganju nepokretnostima – prodaji stana, poklonu nepokretnosti, o razmeni nepokretnosti, ugovor o hipoteci, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života, bračni ugovor i sporazum supružnika o deobi njihove zajedničke imovine, za to morati da se obrate javnom beležniku, a ne više sudu ili organu uprave (opštini).

Ti pravni poslovi moći će da se obave isključivo kod javnog beležnika, koji se popularno naziva notar, i to u onim opštinama u kojima su otvorene notarske kancelarije, nakon imenovanja prvih javnih beležnička, njih 94, za teritoriju 32 osnovna suda.

Predsednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović rekao je Tanjugu da će za overu potpisa i izdavanje potvrda građani moći da biraju da li će ići kod javnog beležnika ili suda ili organa uprave.

Za međunarodnu pravnu pomoć ostala je isključiva nadležnost sudova, dok će notarima sudovi moći da povere vođenje vanparničnih postupaka, ostavine, uređenje međa i slično, napomenuo je Đukanović.

Što se tiče zaključenja koalicionog sporazuma između više stranaka, Đukanović je naveo da to takođe spada u nadležnost notara ali će to moći da rade i u sudovima.

Predsednik Komore javnih beležnika smatra da je tarifa za usluge javnog beležnika, koja se određuje prema vrednosti spora, povoljnija nego što su bile takse za overu u sudu.

“Iznosi su približno ostali isti, međutim za razliku od sudske overe, ova overa podrazumeva i sastavljanje isprave. To je za građane povoljnije nego do sada – pošto su do sada morali da angažuju nekog ko bi im sastavio ispravu koju overavaju”, ukazao je Đukanović.

On je dalje objasnio da, bez obzira da li će stranka doneti ugovor u nekoj formi, koji je sastavila sama ili uz pomoć advokata, notar je dužan da proveri da li je sadržina ugovora u skladu sa zakonima i propisima jer on odgovara za zakonitost overenih isprava.

Dakle, građanima se više isplati da dođu pravo kod notara koji istovremeno sačinjava ispravu i overava, naglasio je predsednik Komore.

Notar će imati pravo da odbije da sačini ispravu ili ugovor ukoliko smatra da je posao o kom je reč nezakonit.

Leave a Reply