E-servisi · IT

Informatičko društvo u Srbiji

Da bi se smanjilo zaostajanje naše zemlje u razvijanju koncepta informatičkog društva, pokrenuto je nekoliko projekata čiji bi prvi rezultati mogli da se vide već početkom naredne godine. Reč je o projektima koje organizuje Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo u saradnji sa drugim ministarstvima i najvećim univerzitetima u Srbiji.

Ova programska rešenja će, sa jedne strane, osposobiti državnu upravu za pružanje usluga elektronskim putem, a sa druge, omogućiti građanima da te usluge koriste. Cilj je da građani što jednostavnije zadovolje zahteve usmerene ka državnoj upravi, bilo u neposrednom odnosu sa službenicima, bilo putem Interneta.

Projekti su razvrstani u tri grupe, pod nazivima “E-Srbija“, “E-javne nabavke” i “Lokalna e-uprava“. Ovi projekti će biti finansirani iz Nacionalnog investicionog programa (NIP). U toku je izrada idejnih projekata u kojima će biti detaljno opisani koncepti ovih programskih rešenja. Zbog značaja i očekivanih dometa, ti poslovi povereni su fakultetima na beogradskom, novosadskom i niškom univerzitetu. Na osnovu ovih idejnih projekata biće objavljeni tenderi za projekte, u martu sledeće godine.

Bespapirna vlada – E-Srbija

U projektu “E-Srbija” radi se na povezivanju institucija od republičkog značaja. Prvi ciljevi su kompjuterizacija Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije i uvođenje “elektronskih sednica vlade”. Ovaj projekat će takođe omogućiti pouzdanu razmenu elektronskih dokumenata unutar Vlade i između Vlade, Narodne skupštine i organa državne uprave.

Ostvarenjem bespapirne komunikacije ubrzava se komunikacija između Vlade, Skupštine i državne uprave, a samim tim se ubrzava rad državnih organa. Takođe, bespapirnom komunikacijom se smanjuju troškovi administracije. Ovaj projekat je jedan od osnovnih koraka u razvoju elektronske uprave, neophodan u procesu pridruživanja EU.

U okviru “E-Srbije” na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu rade se idejni projekti “E-gensek” i “E- sednica”. Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu poveren je opis rešenja za materijalno-finasijsko poslovanje Generalnog sekretarijata Vlade, a Matematički fakultet u Beogradu priprema programski koncept za Službu upravljanja kadrovima Vlade Republike Srbije. Ovi projekti, prema ugovorima sa Ministarstvom za telekomunikacije i informatičko društvo, trebalo bi da budu završeni do kraja februara.

Elektronske javne nabavke

Za početak ostvarenja projekta “E-javne nabavke” biće postavljena Internet prezentacija (portal), koja će omogućiti objavljivanje javnih nabavki i praćenje njihovog izvršenja. Na ovom portalu će, pre svega, biti publikovani oglasi za javne nabavke, planovi naručilaca o nabavkama, pregledi zaključenih ugovora o isporukama i odluke Komisije za zaštitu prava ponuđača.

Pored objavljivanja oglasa i važnih informacija, preko ovog portala biće omogućeno i ostvarivanje elektronskih aukcijskih javnih nabavki (e-aukcije). Očekuje se da će elektronske aukcije značajno smanjiti cene ponuda, a samim tim i troškove državne uprave, što se desilo u drugim zemljama koje su uvele elektronske aukcije.
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu priprema idejne projekte portala za javne nabavke i aukcijske nabavke. I u ovom slučaju ugovoreni rok za završetak posla je kraj februara.

Lokalna e-uprava

Elektronska lokalna uprava treba da vodi ka ostvarenju principa “jednog šaltera”. Počećemo sa razvojem informacionog sistema koji će zameniti matične knjige. Državni službenik, koji obrađuje zahtev građana i treba da proveri podatke iz matičnih knjiga, to će da čini kroz informacioni sistem, umesto da od građana zahteva pribavljanje izvoda. Da bi ovo bilo moguće, potrebno je da se uspostavi centralni registar građana sa osnovnim informacijama o njima.

Ovaj stub elektronske uprave vodi ka principu “jednog šaltera”, u kome građanin može svaku administrativnu proceduru da obavi na najviše jednom šalteru, a po mogućstvu od kuće preko Interneta.

Ministarstvo za telekomunikacija i informatičko društvo, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, snima stanje informacionih sistema u opštinama u Srbiji, da bi zatim radili na projektu povezivanja ovih sistema preko centralnog registra građana.
Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu će do početka marta izraditi studiju “Procena stanja e-uprave u Srbiji” prema evropskoj metodologiji. Studija će služiti kao osnov za dalji razvoj Srbije kao informacionog društva.

Leave a Reply