Događaji

Održan naučno stručni skup GeoINFO 2011

Sedmi naučno stručni skup GeoINFO 2011 održan je 27. i 28. oktobra u Kovačici, u Sportsko rekreacionom centru „RELAX“. Skup je trajao puna dva dana u dobroj atmosferi i solidnoj posećenosti. Za skup je prijavljeno 22 rada koji su zajedno sa radovima sa GeoINFO 2009 i GeoINFO 2010 objavljeni u zajedničkom Zborniku 2009-2011.

Radovi koji su prezentovani obuhvatali su oblasti od informatičko komunikacionih tehnologija, korisničkih programa i specifičnih rešenja za praktičnu primenu u GEO strukama, do radova iz pravne struke kojima se pokušava da uredi ovaj prostor i postignu što bolji efekti u primeni novih tehnologija. Dodatnu dimenziju skupu je dao predstavnik firme GARTNER Petar Kočović koji je u jednočasovnom predavanju dao presek stanja u Informatičkim tehnologijama u svetu sa naglaskom na nove trendove sa temom CLOUD COMPUTING.

Na skupu su učestvovali i predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Glasanjem svih prisutnih na skupu za najbolje radove i prezentacije, sa najviše glasova, proglašeni su sledeći radovi:

Prvo mesto

Autori: Nebojša Božinović, dipl. geodetski inženjer, Vesna Đorđević, dipl. geograf

PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA PRI REVIZIJI DOKUMENATA STATISTIČKIH (SK) I POPISNIH KRUGOVA (PK) ZA POPIS 2011. GODINE

Drugo mesto

Autori: Doc. dr Zagorka Gospavić, dipl.inž.geod., mr Branko Milovanović, dipl.inž.geod., Milutin Pejović, dipl.inž.geod., Jelena Pandžić, dipl.inž.geod., Jelena Cvetinović, inž.geod.

PROGRAMSKI PAKET ¬AutoCAD Civil 3D KAO PODRŠKA IZVOĐENjU GEODETSKIH RADOVA PRI PROJEKTOVANjU I IZGRADNjI PUTEVA

Treće mesto

Autori: dr Gordana Radivojević, dipl. inž., Bratislav Lazić, dipl. inž., mr Gorana Šormaz, dipl. mat., Aleksandar Šenborn,dipl.inž., Bojana Tasić, dipl. mat.

PRIMENA GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA (GIS) U INTELEGENTNIM TRANSPORTNIM SISTEMIMA (ITS).

Skup je održan u dobroj atmosferi i odličnim uslovima hotela „RELAX“ uz veliko zalaganje učesnika i strpljenje i zainteresovanost slušalaca. U okviru skupa napravljena je kolektivna poseta lokalnom muzeju i galeriji Naivne umetnosti kao i Spomen kući Mihajla Pupina u Idvoru.

Leave a Reply