Događaji

Održan okrugli sto e-veštine za Srbiju

Okrugli sto se održao u Privrednoj Komori Srbije u okviru kampanje Evropska Nedelja e-veština. Evropska komisija je 7. septembra 2007. godine usvojila Strategiju „e-Skills za 21. vek“ predstavivši dugoročnu Agendu e-veština uključujući 5 glavnih akcionih linija Evropske Unije (2008.-2010.).


Sa obzirom na zabrinutost koja trenutno vlada zbog nedostatka IKT stručnjaka na tržištu rada, Evropska komisija je u okviru Evropske Unije pokrenula ovu kampanju koja je trebala da pruži opšti okvir za podizanje svesti o značaju e-veština, informiše širu javnost sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća (MSP), kao i da podstakne organizaciju velikog broja aktivnosti u vezi sa e-veštinama na nacionalnom nivou.
Srbija se priključila ovoj kampanji. MTID, Privredna Komora Srbije i „Microsoft“ su organizovali okrugli sto na temu „e-veštine za Srbiju“. Učesnici okruglog stola su pored predstavnika organa državne uprave: MTID, Privredna Komora Srbije i Nacionalna Služba za zapošljavanje bili i predstavnici IT industrije kao i predstavnici nevladinog sektora iz te oblasti. Svaki od predstavnika je predstavio nivo razvijenosti e-veština iz njihovog delokruga kao i konkretne aktivnosti koje su u proteklom periodu preduzimali vezano za razvoj e-veština (kompjutersko opismenjavanje, obuke državnih službenika i građana, kampanja klikni bezbedno, prekfalifikacija i doškolovavanje kadrova, programi edukacije za osobe sa posebnim potrebama kao i drugie edukacije).


Zakulječeno je da IKT snagu čini 63% visokoobrazovanih kadrova, da mlade generacije sve više koriste IKT, ali je izražena i zabrinutost za stanje pada zainteresovanosti za obrazovanjem u IKT oblasti koja će u skladu sa trendom porasta potražnje za IKT stručnjacima dovesti do smanjene ponude kadrova na tržištu rada.
U cilju preduzimanja mera za sprečavanje smanjenja ponude IKT stručnjaka konstatovano je da bi u narednom periodu trebalo da se organizuju okrugli stolovi, kako bi se stvorila prava slika vezana za IT poslove, učiniti atraktivnijim IT obrazovanje, podstaći i žene da se bave IT poslovima, i podsticati dalji razvoj e-veština u svim oblastima društva.

Leave a Reply