Događaji

Promocija istraživanja i inovacija u funkciji konkurentnosti

Skup „Promocija istraživanja i inovacija u funkciji konkurentnosti“, koji su organizovali PKS, univeziteti u Kragujevcu i Beogradu, u okviru projekata I3E (Promocija inovacija u industrijskoj informatici), WBC-VMnet Mreža korisnika virtuelne proizvodnje Z. Balkana) i EEN mreže, počeo danas u PKS

Cilj skupa je predstavljanje i promocija inovacija u Srbiji, prenošenje uspešnog iskustva u oblasti saradnje nauke i privrede i uvid u podršku koju Evropska unija pruža u ovoj oblasti, rekla je koordinator Biroa za saradnju sa Evropskom unijom Privredne komore Srbije Kristina Đurić. Privredna komora Srbije aktivno promoviše inovacije, radi povećanja konkurentnosti srpske privrede na domaćem i stranom tržištu. PKS, u saradnji sa partnerima, tri godine unazad, promoviše Program EU za konkurentnost i inovativnost, takozvani CIP program, gde se kroz poziv za eko inovacije, promovišu zeleniji oblici poslovanja.

PKS je ušla i u EEN mrežu preduzetništva, putem koje se pružaju usluge preduzećima radi unapređenja poslovanja. Već dve godine PKS organizuje info dane o otvorenim pozivima na kojima učestvuju predstavnici privrede i akademske zajednice, kako bi se stvorila mogućnost za dogovore o zajedničkom konkurisanju za FP7. Privredna komora Srbije ima i dobru saradnju sa Kancelarijom za evropske integracije, posebno Sektorom za prekograničnu saradnju i u saradnji sa tim sektorom promoviše programe prekogranične saradnje, u kojima i privredne komore imaju mogućnost da pristupe kao aplikanti.

PKS je kroz Odbor za tehnološke inovacije, aktivna i u promociji inovacija na nacionalnom nivou, kao jedan od inicijatora „Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju“. Resorni odbor podržava inovatore u komercijalizaciji njihovih istraživanja i povezivanju s akademskom zajednicom, dodala je Kristina Đurić.

Na skupu predstavljeni su istraživačka agenda, vodič za inovacije i model saradnje univerzitet – preduzeće, iskustvo i dostignuća u regionu u ovim oblastima, primeri najbolje prakse domaćih preduzeća, raspoloživih izvora finansiranja, kao i primenjenih modela transfera tehnologija i znanja kod nas i u svetu. Cilj je da se kroz promociju i mobilizaciju istraživačkih resursa u regionu, pokrenu inovacije u domaćim preduzećima i njihovo veće uključivanje u međunarodne projekte, rekla je koordinatorka WBC-VMnet projekta Vesna Mandić. Po njenim rečima, ovo je bitno za naše istraživače koji žele da svoja istraživanja pretvore u inovacije na tržištu, kao i za firme koje žele da unaprede svoje tehnologije I svoje proizvode I da ih razvijaju zasnovane na znanju, jer smao tako mogu unaprediti svoju konkurentnost.

Pomoćnik ministra za informaciono društvo Nebojša Vasiljević ukazao je na optimističan podatak o izvozu računarskih usluga, koji beleži rast i uspeh na stranom tržištu. Broj zaposlenih je u porastu, što ukazuje da oblasti koje zahtevaju neposredno angažovanje jesu usluge. Kada se posmatra udeo sektora IKT u ukupnom prihodu srpskih preduzeća, od svega 4 odsto, nameće se pitanje koliko je taj sektor važan u razvoju ekonomije, ukazao je Vasiljević, dodajući da o ovom sektoru treba razmišljati kao o novom izvoru ekonomskog rasta, u kontekstu digitalne ekonomije, koja podrazumeva sve što se elektronski isporučuje.

Koordinator I3E projekta dr Athanasios Kalogeras, predstavljajući projekat promocije inovacija u oblasti industrijske informatike i „embedded“ sistema, rekao je da se kao rezultati tog projekta pojavljuju „Metodološki vodič za inovacije“ i „Strateška istraživačka agenda za Jugoistočnu Evropu“ u toj oblasti. Prema njegovim rečima, neophodno je razvijati inovacionu kulturu i unaprediti saznanja u oblasti inovacionog procesa, kroz koji inovacija prolazi da bi postala profitabilna.

Osim predstavnika resornih ministarstava, partnerskih institucija I3E, WBC-VMNet i EEN projekata, na skupu učestvuju eminentni strani i domaći stručnjaci u oblasti istraživanja, inovacija i biznisa, kao i oko stotinu predstavnika preduzeća, univerziteta, instituta, institucija za podršku malim i srednjim preduzećima, privrednih komora i razvojnih agencija, predstavnika fondova za finansiranje razvoja, istraživanja i inovacija.

Leave a Reply