Događaji

Radionice: e-Inkluzija ranjivih grupa

Nedavno je održana dvodnevna radionica e-Inkluzija ranjivih grupa je prva od četiri radionice koja je organizovana u okviru projekta Klikni ka Evropi koji traje do juna 2011. Cilj ovih održavanja radionica je eazmena iskustava i prenos znanja i najboljih praksi organizacija civilnog društva i mreža iz zemalja EU koje su aktivne na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa. Takođe, trebalo je upoznati učesnike sa politikama i inicijativama u vezi sa digitalnom inkluzijom u Španiji i drugim zemljama EU koje sprovode organizacije civilnog društva u Španiji i lokalne/nacionalne vlasti, kao i sa sa primerima najboljih praksi i inicijativama u Srbiji na polju digitalne inkluzije ranjivih grupa.

U okviru radionic analizirani su i identifikovani adekvatne programi i politike iz zemalja Evropske unije (prvenstveno Španije) koje se mogu primeniti i premostiti digitalni jaz koji postoji između ranjivih grupa i opšte populacije u Srbiji, posebno u vezi sa:

  • Osnaživanje radi zapošljavanja – identifikovanje neophodnih komponenata sveobuhvatnog programa radi osnaživanja osoba iz ranjivih grupa kako bi uspešnije učestvovale na tržištu rada.
  • IKT kao deo rehabilitacije i resocijalizacije – identifikovanje situacija u kojima IKT može da služi kao deo rehabilitacije za zatvorenike, mlade u sukobu sa zakonom, pacijente u psihijatrijskim bolnicama i centrima za mentalno zdravlje u zajednici, itd.

Facilitatori sesija bili su aktivisti španske NVO Esplai, Pedro Aguilera, Virginia Pareja i Marta Mans Valles, kao i profesionalci iz IAN-a sa dugogodišnjim iskustvom u sprovođenju programa za ugrožene grupe. Gosti predavači bićli supredstavnici kompanije Microsoft.

Leave a Reply