Događaji

Saga na Sinergija FSI Summitu

Saga je na Financial Services Industry (FSI) Summitu, skupu održanom u okviru Sinergije 10 u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, posvećenom rešenjima koja povećavaju poslovnu produktivnost i olakšavaju donošenje poslovnih odluka, održala set predavanja o rešenjima koja pospešuju poslovanje u finansijskom sektoru. Skup je bio fokusiran na CTO i CIO menadžere banaka i osiguravajućih društva.

Uvodna izlaganja su održali Miloš Đurković, Generalni direktor HP Srbija, Veroljub Dugalić, Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Miodrag Mirčetić, Predsedik upravnog odbora Asseco South Eastrern Europe i Rafal Lukawecki, Strateški konsultant i direktor konsultantske kuće Project Botticelli, govorivši o odgovorima na savremene poslovne izazove primenom naprednih Microsoft tehnologija.

Prvo Sagino predavanje, na temu „xRM u finansijskom sektoru“ održao je Miloš Savić, Pre-sales iz Sektora za elektronsko poslovanje. Govorio je o naplati dugovanja i prodajnim kampanjama i kako se mogu poboljšati pomoću novih tehnologija. Videvši da CRM u svom konceptu prati korisnika kroz tri segmenta (prodaja, marketing i usluga) i da oni nemaju mnogo dodirnih tačaka sa idejom CRM-a kao takvog, već da se pojavljuju dodatni, drugačiji zahtevi, Saga je unapredila CRM koncept.

Robusnost MS Dynamics CRM platforme i postojanje njegovih entiteta, koji su i veza među njima, može lako da se iskoristi za implementaciju bilo koje druge aplikacije, koja je bazirana na odnosu objekata i njihovih veza, zbog čega se CRM sve više posmatra kao platforma za dalji razvoj i implementaciju. Uvidevši tu fleksibilnost i mogućnost, Saga je CRM (Customer Relationship Management) transformisala u xRM (“Anything” (x) Relationship Management).

U nastavku predavanja se osvrnuo na Sagina izvedena rešenja iz te oblasti, pre svega na Online Campaign Management sistem koji otvara nova vrata za prodajne kanale, Profitability sistem, sistem za Debt Collections (praćenje i naplatu dugovanja), agentsko okruženje za kontakt centre i integraciju plaćanja karticama kroz xRM u kontakt centru. Na kraju je naglasio da je agent u kontakt centru taj koji predstavlja preduzeće i da je od osnovnog interesa kompanije da agent ima sve dostupne informacije. Iskustvo je pokazalo da samo 15 odsto odgovora ne može da se dâ prilikom kontakta sa agentom, a da se zbog toga primenjuje „follow-up“ metoda, u okviru koje se korisniku naknadno daju tražene informacije.
Drugo predavanje, na temu „Data Quality“ je održao Ivan Tamburić, direktor razvoja u Sektoru za elektronsko poslovanje. Ivan je pričao o upravljanju podacima u organizaciji, o kvalitetu samih podataka i rešavanju problema sa kojima se susreću organizacije. Količina podataka koja egzistira u preduzećima je iz dana u dan sve veća, a podaci stižu u različitim oblicima i formatima i iz različitih izvora. Sa druge strane, potreba za podacima rapidno raste, kao i broj korisnika koji ih koriste.

Dodatni izazov donose i sve kompleksniji upiti i analize koje iz njih proističu. Na kraju, podaci postaju nepotpuni, neažurni, neprovereni i neprecizni, a efikasno upravljanje podacima je jedan od temelja za efikasno poslovanje svake organizacije. Enterprise Information Management, strateški proces upravljanja informacijama i podacima u organizaciji, predstavlja evoluciju procesa integracije i konsolidacije podataka iz raznih izvora iz sistema i aplikacija.

Pomenuto rešenje konsoliduje tehničke podatke iz raznih izvora, transformiše ih u oblik pogodan za analizu i na osnovu kojih je moguće donositi odgovarajuće strateške i operativne odluke. Vremenom je proces evoluirao od prostih aplikacija do složenih inicijativa i procesa u organizaciji, čija implementacija nije toliko jednostavna.

Objašnjeno je šta je kvalitet podatka (stepen prihvatljivosti za poslovanje) i zašto je on važan, jer se na osnovu tih podataka donose odluke. Upravljanje podacima je strateški proces, koji unutar organizacije uključuje ljude i odgovarajuće tehnologije, a istraživanja su pokazala da 60 odsto faktura imaju određeni stepen grešaka u sebi. Analizom formata podataka se vidi da se isti parametri upisuju na različite načine, čime se dovodi u pitanje koji parametar je validan.
Na kraju je zaključio da se savremeni proces upravljanja kvalitetom podataka sastoji od analize (profiling), konsolidacije (cleansing), upoređivanja i uparivanja (matching) i nadgledanja (monitoring). Analizom svih izvora podataka se dobija kompletna slika kako izgledaju podaci. Tokom analize se identifikuju potencijalni problemi koji su bitni za kvalitet podataka. Konsolidacija predstavlja drugu fazu u kojoj se podaci čiste, sređuju i ako treba dodatno obogaćuju sa informacijama koje nedostaju. Upoređivanje i uparivanje ima za cilj da reši problem dupliranja podataka: identifikuje, povezuje i spaja duplirane podatke. Nadgledanje je proces koji omogućava praćenje procesa i indikatora koji su vezani za kvalitet podataka.
Poslednje predavanje, na temu interoperabilnosti, odnosno zajedničkog rada različitih sistema unutar organizacije, održao je Dejan Petković, stručnjak za interoperabilnost poslovnih procesa iz Sektora za elektronsko poslovanje Sage. Gospodin Petković je predstavio „Universal Message Service Bus“ (UMSB), odnosno generički način kako da se integrišu raznorodni sistemi. Prednost UMSB-a je što drastično smanjuje vreme potrebno za realizuju strateških odluka. To se postiže jednostavnom integracijom sa svim sistemima, pomoću odgovarajućih standarda, koje svi sistemi koriste. Pomoću UMSB-a, različiti sistemi postaju kompatibilni i nisu potrebne dodatne operacije za sporazumevanje.
Nakon predavanja, gosti predavanja su imali priliku da se bliže upoznaju sa predstavljenim rešenjima i kroz razgovor sa predavačima saznaju pojedinosti koje su bitne za integraciju softvera u njihovim preduzećima.
Pored Sage, prezentacije su održali i Asseco South Eastern Europe, HP i Siemens IT Solutions.

Leave a Reply