Događaji

Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja

Naučno stručni skup ’’Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja’’ koji se održava 11 i 12. novembra 2010. godine u Banja Luci (Republika Srpska) otvorio je pomoćnik ministra u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Bosne i Hercegovine Gordan Vukelić, koji je ukazao na značaj inovacija i nauke za razvoj Bosne i Hercegovine. Na skupu učestvuje više od 60 naučnih radnika, univerzitetskih profesora, pronalazača iz BiH, a biće podneto i 15 radova. U osnovi skup razmatra oblasti vezane za razvoj privrede, tehnoloških inovacija, zaštitu intelektualne svojine, ukazuje na dobra iskustva iz prakse u primeni inovacija i njihov doprinos razvojnim tendencijama. Organizatori su Savez inovatora Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske, dok su pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo nauke i tehnologije RS. Posebnu ulogu u ovom skupu ima i Privredna komora Srbije (PKS) koja je ove i slične akcije Privredne komore Republike Srpske značajno pomagala aktivnim učešćem. Zahvaljujujući takvoj saradnji inovatori iz Republike Srpske su ušli u sistem ocenjivanja u Takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju.
Učestvujući u radu skupa mr Đuro Borak je govorio na temu ,,Kreativnost – inovativnost osnov za dugoročnu inovativnu politiku’’, pa je posebno ukazao na značaj konkurentnosti za razvoj nacionalne ekonomije i privrede. On je i analizirao 12 uticajnih faktora koji na poseban način generišu opštu sliku konkurentnosti jedne zemlje. Analiza koju je predstavio Borak obuhvatila je stanje i nivo pojedinih faktora konkurentnosti Republike Srbije, počev od institucionalnih uticaja, makroekonomskh odnosa do školstva, nauke, infrastrukture i inovacija.
Sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS dr Danica Mićanović posebno je ukazala na značaj primene inovacija za konkurentnost proizvoda i naciоnalne ekonomije kao i na jačanje regionalne saradnje za izlazak na evropsko tržište. Pored toga ona je i prezentovala rad sa temom ’’Inovaciona politika u funkciji konkurentnosti privrede’’, u kome je posebno istakla stanje inovaciоne delatnosti u Republici Srbiji prikazujući mere i programe podrške koje doprinose unapređenju tehnološkog razvoja.
Kako je konstatovano, cilj skupa je ukazivanje na puteve kako da se ide korak ispred konkurencije ulaganjem u tehnološke inovacije. Za promovisanje ekonomskog napretka treba se posvetiti istraživačkim projektima, razvoju kao i korišćenju novih tehnologija podrazumevajući pri tom saradnju između univerziteta, istraživačkih centara, centara za visoko obrazovanje i preduzeća.

Leave a Reply