Događaji

YU INFO 2010

XVI konferencija o računarskim naukama i informacionim tehnologijama ‑ YU INFO 2010 održana je na Kopaoniku od 03. do 06.03.2010. godine u organizaciji Informacionog društva Srbije.

Konferencija je održana kroz programske oblasti i to: e‑Society (e‑Learning, e‑Government, e‑Business, e‑Health, Internet …), informacioni sistemi, razvoj softvera i alati, veštačka inteligencija, računarske mreže i telekomunikacije, komponente, sistemi i inženjering, primenjena informatika i zaštita podataka i pravni aspekti.

Kao i svake godine, pored predstavljanja radova po programskim oblastima i kompanijskih prezentacija, na programu su bile poster sesije i predavanja po pozivu. Povodom nedelje e‑skills održana je radionica na temu upravljanje IT projektima.

Cilj YU INFO 2010 konferencije je poboljšanje IKT znanja i veština među profesionalcima. Konferenciji je prisustvovali IT profesionalci, istraživači i menadžeri. Učesnici su imali prilike da se upoznaju sa novim proizvodima, hardverskim i softverskim rešenjima, kao i trendovima iz oblasti IKT‑a. Na konferenciji je predstavljeno oko 180 radova u 14 sesija, 4 panela i 11 kompanijskih predstavljanja. Kroz raznovrsne programske forme i prezentacije, prisutni su mogli da se informišu o situaciji u oblasti IKT‑a, kako u zemlji tako i u svetu.

Posebno je interesantno da je najveći broj autora radova prezentiran od strane mladih stručnjaka iz visoko obrazovnih ustanova, ali i iz prakse. Sadržaj radova su u širokom dijapazonu, kako u pogledu tematike tako i u nivou naučnog i stručnog značaja, a preovladavale su teme iz domena veb rešenja i servisa. Takođe, velika pažnja je posvećena zaštiti privatnosti na Internetu.

Republički geodetski zavod imao je dva rada koji su izložili autori iz Sektora za informatiku i komunikacije u okviru poster sesije e‑Society. Aktuelni poslovi Zavoda na poboljšanju razmene geoinformacija predstavljeni su od strane članova grupe za izradu geoportala kroz rad Inicijalne aktivnosti na uspostavljanju NIGP‑a u Srbiji. Istorijski pregled primene računarskih tehnologija u geodetskoj delatnosti u nekoliko poslednjih decenija prikazan je u radu Od megabajta do terabajta: prilog istoriji primene računarskih tehnologija u geodetskoj delatnosti Srbije autora Živorada Okanovića i Aleksandra Markovića. Učesnici konferencije su se interesovali za aktuelne aktivnosti Zavoda na uspostavljanju katastra nepokretnosti i poboljšanju javnih servisa.

Svi radovi sa YU INFO 2010 su objavljeni u Zborniku apstrakta u štampanoj verziji, kao i u punom sadržaju na CD‑u koji je dodatak Zborniku. Više informacija o Konferenciji može se videti na adresi www.e‑drustvo.org.

Leave a Reply