IT

IT otpad narasta po stopi od 3 do 5 posto

Nova zakonska regulativa u Srbiji nalaže nove obaveze za pravna lica, pa tako član 36. Zakona o upravljanju otpadom, jasno nalaže da opasan otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada duže od dvanaest meseci, ukoliko zakonom nije drugačije navedeno.

Donošenjem novih uredbi, firme su se našle u situaciji da često ne razumeju zahtevnu proceduru, ne znaju svoje obaveze, kao i koji dokumenti su im potrebni i kako da ih adekvatno popune U skladu sa potrebama tržišta, BIS Reciklažni centar iz Pančeva, odlučio je da proširi svoju delatnost na izradu planova i konsalting u toj oblasti. Stručni tim inženjera BIS Reciklažnog centra, pruža asistenciju i konsultantske usluge u ispunjavanju zakonskih obaveza u izradi planova za upravljanje otpadom, sa ciljem uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadom u preduzećima.

BIS Reciklažni centar možete kontaktirati sa ciljem dobijanja pomoći u ispunjavanju zakonskih obaveza pravnih lica i dobićete usluge idetifikacije količina i tokova generisanja otpada, uspostavljanja evidencije, izrade katastra zagađivača, izrade plana upravljanja otpadom, edukacije zaposlenih, kompletne procedure procene uticaja na životnu sredinu, izrade pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu i protivpožarne zaštite.

Po procenama Evropske komisije rastom IT industrije, svake godine će se povećati broj kompjuterske i prateće opreme za tri do pet posto. Veliki problem predstavljaju toksični materijali koji se koriste u EE opremi, i koji su štetni po zdravlje ljudi. Pored navedenog, elektronski i električni otpad često nepotrebno zauzimaju magacinski prostor raznih firmi, što je dovoljno razloga da se rashodovana elektronska i električna oprema nađe na sertifikovanom reciklažnom centru za EE otpad.

Pojedincima koji žele da odlože svoje elektronske uređaje na bezbedan način, koji neće predstavljati ni ruglo na prilazima gradu ni opasnost po ekosistem, takođe su otvorena vrata reciklažnog centra. Za građane je omogućeno besplatno odlaganje računara i prateće opreme na adresi Mije Kovačevića br 10. u Beogradu i Maksima Gorkog br 2. u Pančevu.

Leave a Reply