IT · Software

IT tržište Srbije na testu “tajnih kupaca”

Akcija pod nazivom „Tajni kupac“ (Mystery Shopper), sprovedena u junu 2007. godine, potvrdila je da je nivo softverske piraterije u Srbiji i dalje među najvišima u regionu. Ova studija je potvrdila da čak 18,52 % distributera računarske opreme instalira piratski softver na računare koje isporučuje, a kada kupac napomene da smatra da je računar sa originalnim softverom „skup“, procenat ponude piratskog softvera raste na 37,2 %.

Kvalitativna analiza, koja uzima u obzir i tzv. „skrivenu pirateriju“, ukazuje da je nivo piraterije među proizvođačima i distributerima računara verovatno i iznad 50 procenata. Na drugoj strani, 41,8 % distributera u Srbiji nudi isključivo originalan softver, a 18,6 % stavlja akcenat na prednosti originalnog softvera. Zanimljiv je i podatak da na svaku ponudu originalnog softvera fizičkom licu dolaze po dve piratske, dok je kod pravnih lica taj odnos 1,54:1 u korist originalnog softvera. Geografski posmatrano, izrazito visok nivo piraterije je prisutan u regionima van Beograda.

U predstojećem periodu BSA i njene članice će sprovesti akcije „Tajnog kupca“ širom Srbije. BSA će započeti seriju probnih kupovina koje služe da bi se izdvojila preduzeća i distributeri koji prodaju isključivo originalan softver od onih koja nude piratski softver, a nastaviće i sa obrazovnim kampanjama. Za efektivnu borbu protiv softverske piraterije potrebno je staviti akcenat na edukaciju i pojašnjavanje zakonske regulative o autorskim pravima: od vlasnika i menadžera IT preduzeća očekuje se poštovanje tuđe intelektualne svojine, kao i jasna uputstva distributerima da je nuđenje piratskog softvera u bilo kojoj formi kažnjivo po zakonima Republike Srbije.

Sa udelom od 78 % nelegalnog softvera Srbija je i dalje među zemljama sa najvišom stopom piraterije u centralnoj i istočnoj Evropi (prema studiji analitičarske kuće IDC o pirateriji za 2006 godinu, objavljenoj u maju 2007. godine). Rezultati ove studije ukazuju da piraterija podstiče sivo tržište i državni budžet Srbije uskraćuje za oko 59 miliona USD poreskih prihoda. Visok nivo piraterije ne samo da direktno negativno utiče na poslovanje veoma perspektivnih domaćih softverskih kompanija, koje mogu da ostvare značajan izvoz i da otvore veći broj dobro plaćenih radnih mesta, već smanjuje i atraktivnost Srbije kao destinacije za strane investicije. Ipak, studija ukazuje da je u 2006. godini došlo do pomaka u udelu piraterije u Srbiji, koji je u poređenju sa prethodnom godinom opao za 2 procenta.

U junu 2006. godine skupština Republike Srbije je ratifikovala i Zakon o posebnim ovlašćenjima u zaštiti prava intelektualne svojine, koji pruža jasne ingerencije svim državnim organima, inspekcijskim i drugim nadležnim službama u borbi protiv piraterije. Ovim Zakonom se definišu definišu kaznene odredbe, koje uključuju novčane kazne koje dostižu visinu preko 35.000 evra, kazne zatvora od 3 do 5 godina, kao i građansko-pravnu zaštitu odnosno naknadu imovinske štete koja dostiže visinu do trostrukog iznosa uobičajene naknade za licence.

Značajnu ulogu u primeni ovog zakona ima Ministarstvo finansija tj. Poreska uprava, u kojoj je BSA u maju i junu ove godine organizovala treninge na temu prepoznavanja nelegalnog softvera. Takođe, od početka ove godine sudovi u Srbiji su doneli 12 okrivljujućih presuda, a izrečene krivične sankcije su uslovne osude na kaznu zatvora ili novčane kazne, uz meru oduzimanja i uništenja piratskog softvera. Za prvih deset meseci 2007. godine je zaključeno je i sedam ugovora o vansudskom poravnanju.

Leave a Reply