Kablovska i sat. TV

Javne konsultacije pre izrade Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće javne konsultacije pre izrade Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji. Javne konsultacije se organizuju radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti u vezi procesa izrade Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Predmet konsultacija

Predlog tema koje će biti obuhvaćene Strategijom i Akcionim planom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji:

Regulatorni okvir

 • Datum Switch off-a (pre 17. juna 2015. godine)
 • Biranje mrežnih operatora (dobijanje dozvola za digitalnu radiodifuznu mrežu)
 • Regulisanje načina upravljanja multipleksom
 • Izdavanje dozvola za emitovanje programskih sadržaja
 • Regulisanje pitanja naknada za emitovanje programa
 • Traženi procenat pokrivenosti teritorije Srbije digitalnim televizijskim signalom

Tehnička pitanja

 • DVB-T i DVB-T2. Prednosti i nedostaci
 • MPEG-2 i MPEG-4. Prednosti i nedostaci
 • Mogući načini pristupa digitalnoj tranziciji (digitalizacija po principu „digitalnih ostrva“, digitalizacija uz obavezu svim emiterima da ispoštuju simulcast, kombinacija navedenih metoda)
 • Moguće trajanje simulcast-a
 • Konfiguracija mreža (jednofrekvencijska-SFN, višefrekvencijska-MFN, kombinacija navedenih)

Programski sadržaji

 • Usluge koje je moguće pružati u okviru digitalne dividende
 • Usluge u okviru digitalne dividende koje su namenjene osobama sa posebnim potrebama
 • Broj kanala u okviru multipleksa (SDTV/HDTV)
 • Opšti i tematski kanali

Ekonomska pitanja

 • Finansiranje procesa digitalizacije
 • Finansiranje promocije digitalizacije
 • Finansiranje nabavke STB-ova (država, višak sredstava RATEL-a i RRA, neki drugi način)
 • Potrebna ulaganja u infrastrukturu za digitalno emitovanje televizijskog/radio programa
 • Fondovi za obnavljanje emisione tehnike
 • Uvoz analognih televizijskih prijemnika

Promocija digitalizacije

 • Promotivna kampanja (način, učesnici, logo, maskota, televizijski spot u svrhu promocije, informativna brošura, specijalizovana Web stranica, produkcija i obaveza emitovanja)
 • Da li će promocija digitalizacije ulaziti u 12 minuta u toku sata koje emiteri imaju na raspolaganju u komercijalne svrhe ili ne?

Ostali dokumenti u vezi sa predmetom konsultacija

Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, usvojen od strane Vlade Republike Srbije 22.01.2009. godine

Raspored aktivnosti
23. januar 2009.

Objavljivanje na Web sajtu MTID dokumenta “Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji” i spiska okvirnih tema na koje Ministarstvo očekuje odgovore u procesu javnih konsultacija

11. februar 2009. – Regionalni okrugli sto – Beograd

10-13h, Velika sala Građevinskog fakulteta, Bulevar Kralja Aleksandra 73

17. februar 2009. – Regionalni okrugli sto – Niš

12-15h, Sala za sednice Elektronskog fakulteta, Aleksandra Medvedeva 14

24. februar 2009. – Regionalni okrugli sto – Novi Sad

12-15h, Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6

27. februar 2009.

Kraj javnih konsultacija i početak rada na izradi Strategije i Akcionog plana za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji

Leave a Reply