Kablovska i sat. TV

Javni poziv licima zainteresovnim za korišćenje radio-frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz

Na osnovu Pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) u frekevencijskim opsezima 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz koji je stupio na snagu 08.02.2014.godine, Republička agencija za elektronske komunikacije upućuje

net-radio

Javni poziv

 

za prijavu lica koja nameravaju da koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN).

 

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na predlog Republičke agencije za elektronske komunikacije donelo je Pravilnik o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN) u frekevencijskim opsezima 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz (u daljem tekstu: Plan raspodele) koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 10 od 31.01.2014. godine, a stupio na snagu 08.02.2014. godine.

 

Izrada Plana raspodele bila je uslovljena novousvojenom regulativom od strane CEPT–a (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), iz novembra 2013-te godine. U dokumentima CEPT-a su navedeni uslovi neophodni za harmonizaciju korišćenja predmetnih opsega u Evropi koje i naša država treba da sledi, a koji su i implementirani u Plan raspodele.

 

U cilju regulisanja telekomunikacionog tržišta i racionalnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra, pozivaju se lica koja nameravaju da koriste radio-frekvencije iz opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz da se prijave Republičkoj agenciji za elektronske komunikacije.

 

Nakon prikupljanja podataka, Republička agencija za elektronske komunikacije će predložiti optimalno rešenje za korišćenje ovih frekvencijskih opsega.

 

Lica koja nameravaju da koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz, treba da u prijavi dostave sledeće podatke:

1. naziv i adresa lica;
2. ime i prezime odgovorne i kontakt osobe, telefon, e-mail;
3. opseg frekvencija za koji su zainteresovani: 3400-3600 MHz ili 3600-3800 MHz ili oba;
4. širina frekvencijskog bloka za koji su zainteresovani ( frekvencijski blok je blok, čija je širina celobrojni umnožak osnovne širine od 5 MHz prema Planu raspodele);
5. planirane usluge;
6. planiranu tehnologiju;
7. način pristupa : fiksni/nomadski/mobilni pristup;
8. planirani broj baznih stanica;
9. planirani broj korisnika (za lica koja trenutno koriste frekvencije iz opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz navesti i broj trenutnih korisnika);

Rok za dostavljanje prijava je 30.06.2014.godine

Prijave dostaviti na adresu:

Republička agencija za elektronske komunikacije, Višnjićeva 8, 11000 Beograd

sa naznakom
„Prijava za korišćenje frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz“

One thought on “Javni poziv licima zainteresovnim za korišćenje radio-frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Na osnovu Pravilnika … (valjda, u vezi primene Pravilnika …) RATEL je uputio javni poziv za prijavu lica koja nameravaju da koriste frekvencije iz frekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za sisteme za pružanje javne elektronske komunikacione usluge – širokopojasne bežične pristupne sisteme (BWA), mobilne/fiksne komunikacione mreže (MFCN).

  Prema clanu 6. stav 8. Odluke br. 243/2012/EU, frekvencije u opsegu 3,4-3,8 GHz (3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz) koriste se za tzv. bezicne sirokopojasne komunikacije.

  “Harmonizovani radio-spektar za bežične širokopojasne komunikacije”, u smislu predloga Uredbe COM/2013/0627, označava radio-spektar za koji su uslovi dostupnosti i efikasnosti koriscenja harmonizovani na nivou Unije, narocito prema Odluci 676/2002/EC Evropskog parlamenta i Saveta, i koji služi za pružanje elektronskih komunikacijskih usluga osim radio-difuznih.

  Napomena – Interesantno je naglasavanje “osim radio-difuznih usluga” (npr. zbog 790-862 MHz).

  Mislim da se ovakva pitanja ne mogu resaviti anketom (javnim pozivom), vec strateskim planom slicnom Odluci br. 243/2012/EU.

  Stavise, cini se, da je terminologiju iz Plana namene potrebno dopuniti sa pojmom “bezicne sirokopojasne komunikacije” (mreze, usluge), koji ce se verovatno sve vise upotrebljavati u doglednoj buducnosti.

Leave a Reply