Kablovska i sat. TV

Predajnik televizije SOS kanal isključen u skladu sa nadležnostima RRA i RATEL-a

Povodom ponovljenih javnih nastupa i nekorektnih izjava predstavnika televizije SOS kanal vezanih za isključivanje njihovog predajnika na lokaciji Beograđanka, Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) želi da upozna javnost sa činjenicama neophodnim za objektivno sagledavanje problema:

 1. Po sprovedenom konkursu, a na osnovu Odluke Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 1. jula 2006. godine, televizija SOS kanal je dobila dozvolu za emitovanje programa na području regiona grada Beograda. Sastavni deo dozvole za emitovanje, a na osnovu projekta mreže koji je podnela televizija SOS kanal, bile su i tri dozvole za radio-difuzne stanice: za 36. kanal na lokaciji Beograđanka, 38. kanal na lokaciji Košutnjak i 29. kanal na lokaciji Pančevački put.
 2. Konkurs za dodelu dozvola za emitovanje je bio javni, a svi uslovi su bili poznati svim zainteresovanim emiterima.
 3. SOS kanal je i pre nego što je RRA raspisala konkurs za dodelu dozvola za emitovanje koristio 36. kanal na Beograđanki.
 4. SOS kanal je po dobijanju dozvola za radio-stanice postavio predajnike na dve od tri dobijene lokacije, Košutnjak i Beograđanku. Obaveza emitera je da pokrije 60% stanovništva područja dobijenog dozvolom. SOS kanal je tu obavezu ispunio.
 5. Rumunska državna televizija koristi 36. kanal na osnovu plana Štokholm 61. Merenjima u zoni pokrivanja SOS kanala utvrđeno je postojanje signala rumunske državne televizije na 36. kanalu, ali ne u meri koja bi onemogućavala prijem signala SOS kanala. Očekuje se zakazivanje postupka veštačenja smetnji, u okviru postupka pred Privrednim sudom u Beogradu, po tužbi SOS kanala protiv RATEL-a i RRA.
 6. Republička radiodifuzna agencija je u proleće 2009. godine oduzela SOS kanalu dozvolu za emitovanje zbog neplaćanja obaveza prema RRA po osnovu naknade za dobijeno pravo za emitovanje televizijskog programa. RATEL je, na osnovu rešenja RRA, a u skladu sa tada važećim Zakonom o telekomunikacijama, SOS kanalu oduzeo dozvole za radio-stanice. SOS kanal nije prestao da emituje, te je RATEL doneo rešenje o zabrani rada njegovih radio-stanica i zabrani korišćenja radio-frekvencija. Na osnovu tih rešenja donet je zaključak o njihovom izvršenju, koje je, u prisustvu predstavnika RRA, spovedeno 8.11.2010. isključivanjem predajnika na Beograđanki.
 7. RATEL nije podneo nijednu žalbu Apelacionom privrednom sudu u okviru spora za naknadu štete koji se vodi pred Privrednim sudom, te nijedna žalba nije mogla da bude odbijena.
 8. Isključenje predajnika televizije SOS kanal je obavljeno na osnovu zakonskih nadležnosti nezavisnih regulatornih tela iz oblasti radio-difuzije i elektronskih komunikacija i ni u kom slučaju ne ugrožava sudske postupke koji su u toku. RATEL je do sada postupio u skladu sa svim donetim sudskim odlukama i tako će postupati i ubuduće. Međutim, postupci koje SOS kanal vodi protiv RRA i RATEL-a pred Upravnim i Privrednim sudom ne odlažu izvršenje odluka regulatornih tela.
 9. Na kraju treba ponoviti da RATEL i RRA zajednički rade na gašenju svih emitera koji svoj program emituju bez dozvole, u cilju zaštite legalnih emitera, i da u tome imaju podršku udruženja novinara.

One thought on “Predajnik televizije SOS kanal isključen u skladu sa nadležnostima RRA i RATEL-a

 1. Dejan R. Popovic, dip. inz.

  Nadzor u elektronskim komunikacijama uopste i radiodifuziji posebno je nejasno regulisan, jer RATEL vise nema nadleznosti i ovlacenja koja je imao po Zakonu o telekomunikacijama. Mnogi poslovi Sektora za kontrolu radio-komunikacija RATEL-a, koji su se odnosili na kontrolu radio-emisija i kontrolu radio-stanica (preduzimanje prinudnih mera), preneti su Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEK) u nadleznost Inspekcije za elektronske komunikacije Ministarstva za telekomunikacije i informaciono drustvo (koja ce biti formirana i, valjda, operativna do kraja ove gidine, po izjavi ministarke Jasne Matic).

  Prema clanu 98. stav 5. ZEK-a, RATEL preduzima mere za otklanjanje stetnih smetnji utvrdjenih u postupku kontrole radio-frekvencijskog spektra … a prema potrebi predlaze donosenje mera inspekcijskog nadzora, narocito ako otkrije neovlasceno koriscenje radio-frekvencijskog spektra.

  Sada, jedino inspektor elektronskih komunikacija Ministarstva ili ovlasceno lice RRA mogu da preduzmu privremene mere za prinudno obustavljanje emitovanja, u skladu sa clanom 136. stav 1. tacka 2. ZEK-a i/ili clanom 64a. stav 4. Zakona o radiodifuziji.

Leave a Reply