Kablovska i sat. TV

RATEL: Televizijа SOS kаnаl emituje progrаm uprkos oduzetoj dozvoli

Povodom ponovljenih javnih nastupa direktora i vlasnika televizije SOS kanal Dragiše Kovačevića u vezi sa oduzimanjem dozvole za emitovanje i dozvola za radio-stanice, Republička agencija za elektronske komunikacije (RATEL) želi da upozna javnost sa činjenicama neophodnim za objektivno sagledavanje problema:

  1. Po sprovedenom konkursu, a na osnovu Odluke Saveta Republičke radiodifuzne agencije od 1. jula 2006. godine, televizija SOS kanal je dobila dozvolu za emitovanje programa na području regiona grada Beograda. Sastavni deo dozvole za emitovanje, a na osnovu projekta mreže koji je podnela televizija SOS kanal, su bile i tri dozvole za radio-difuzne stanice: za 36. kanal na lokaciji Beograđanka, 38. kanal na lokaciji Košutnjak i 29. kanal na lokaciji Pančevački put.
  2. SOS kanal je i pre nego što je RRA raspisala konkurs za dodelu dozvola za emitovanje koristio 36. kanal na Beograđanki. Rumunska državna televizija koristi 36. kanal na osnovu plana Štokholm 61.
  3. Konkurs za dodelu dozvola za emitovanje je bio javni, a svi uslovi su bili poznati svim zainteresovanim emiterima.
  4. SOS kanal je po dobijanju dozvola za radio-stanice postavio predajnike na dve od tri dobijene lokacije, Košutnjak i Beograđanku. Obaveza emitera je da pokrije 60% stanovništva područja dobijenog dozvolom. SOS kanal je tu obavezu ispunio.
  5. Republička radiodifuzna agencija je u proleće 2009. godine oduzela SOS kanalu dozvolu za emitovanje zbog neplaćanja obaveza prema RRA po osnovu naknade za dobijeno pravo za emitovanje televizijskog programa. RATEL je, na osnovu rešenja RRA, a u skladu sa tada važećim Zakonom o telekomunikacijama, SOS kanalu oduzeo dozvole za radio-stanice. SOS kanal nije prestao da emituje, te je RATEL doneo rešenje o zabrani rada njegovih radio-stanica i zabrani korišćenja radio-frekvencija.
  6. Merenjima u zoni pokrivanja SOS kanala utvrđeno je postojanje signala rumunske državne televizije na 36. kanalu, ali ne u meri koja bi onemogućavala prijem signala SOS kanala. Postupak veštačenja smetnji je još uvek u toku, u okviru postupka pred Privrednim sudom u Beogradu, po tužbi SOS kanala protiv RATEL-a i RRA.
  7. Svi emiteri koji poseduju dozvole za emitovanje su po zakonu dužni da redovno izmiruju svoje obaveze. RATEL u svojoj nadležnosti ima otkrivanje i preduzimanje mera za otklanjanje štetnih, i do sada je rešeno više od 450 predmeta vezanih za smetnje. Koordinacija radio-frekvencija sa regulatornim telima drugih zemalja je permanentna, u okviru međunarodne saradnje.
  8. Kontrolori radio-emisija iz RATEL-ovog Kontrolno-mernog centra su utvrdili da televizija SOS i dalje emituje program bez dozvole.

Leave a Reply