IT

Kompanija Saga resertifikovana za ISO 9001:2008 standard

Nakon višemesečnih priprema tokom kojih su napravljene dodatne procedure u skladu sa normama ISO 9001:2008 standarda za sve poslovne procesa preduzeća, Saga je uspešno prošla proveru tri vodeća proveravača TUD SUD Management Servicesa.

Dobijeni sertifikat ISO 9001:2008 se odnosi na Sistem menadžmenta – Sistem upravljanja kvalitetom. Sertifikat je produžen za tri godine uz redovnu godišnju nadzornu proveru.
Konkurentnost organizacije na internacionalnom tržištu je određena kvalitetom njenih poslovnih procesa. Sistem menadžmenta kvalitetom je efikasan instrument upravljanja zahtevima za kvalitetom koji se postavljaju pred savremenu, inovativnu organizaciju. U prošlosti, produktivnost i formiranje cena bili su presudan faktor za uspešnost organizacije.

Danas, pored inovativnih veština, izvrsnosti, sposobnosti usvajanja novih znanja, dobro promišljenog proizvoda i uslužnog programa, fleksibilne adaptacije na sve veće promene tržišnih uslova i želja klijenata, najviši zahtevi koji se stavljaju pred organizaciju jesu standardi kvaliteta.
Organizacije sa sistemom menadžmenta kvalitetom mogu s lakoćom odgovarati na takve izazove.

Sistem usklađen prema potrebama organizacije, oblikuje osnovnu, jedinstvenu komponentu za stvaranje celovitog savremenog sistema upravljanja kroz strukturirane, jasne procese i odgovornosti sa zadatkom ispunjavanja svih zahteva za kvalitetom.

Leave a Reply