IT

Lek za inkompatibilnost

U savremenoj 24×7 ekonomiji koja je velikim delom orijentisana ka klijentima, ali ponajviše u sektoru finansijskih usluga; brzina, razvijene komunikacije i višekanalni pristup podacima predstavljaju dobitnu kombinaciju u trci za ostvarenjem profita

Danas, više nego ikad, firme koje se bave finansijskim servisima pokušavaju da iskoriste nove tehnologije u cilju ostvarivanja strategijske prednosti, smanjenja troškova i poboljšanja nivoa usluga. Ustvari, finansijski sektor, uglavnom uvek pionirski prihvata nove tehnologije i aplikacije radi uvećanja sopstvene konkurentnosti, što je bilo i u slučaju prihvatanja web servisa (engl. Web Services) kao novog potencijala. Ali, šta su zapravo web servisi?

Definicija

Ono što verovatno stvara veliku konfuziju kod neupućenih u vezi web servisa je sam termin, koji i nije baš najbolje rešenje, jer reč “servisi” upućuje na pružanje neke usluge koja se najverovatnije naplaćuje. Ali, u svojoj osnovi, web servisi su samo nova revizija standardnih softverskih tehnologija koja pruža mogućnost programerima da povezuju raznorodne informacione sisteme na novi način, preko Interneta, i to unutar jednog ili više poslovnih procesa.

Napomena:
Tekst je objavljen u avgustovskom (broj 21) broju časopisa EBIT koji izlazi kao podlistak magazina Ekonomist magazin

Najjednostavniju i verovatno najpotpuniju definiciju web servisa možemo pronaći na poznatoj O’Reilly-jevoj edukativnoj web lokaciji, a ona kaže da: “Web servis predstavlja bilo koji servis dostupan u distribuiranim okruženjima kao što je Internet (ili intranet mreže), a koji koristi standardizovani XML sistem za razmenu poruka, te koji nije isključivo vezan za bilo koji operativni sistem ili programski jezik. Web servisi su kreirani da rade “iza scene”, iskorišćavajući postojeću kompanijsku infrastrukturu, kako bi bio olakšan pristup podacima i informacijama.
Prednost koju pruža upotreba web servisa je ujedno i evolutivna, ali i revolucionarna. Na zapadu, kompanije svih veličina sve više investiraju u web servise, jer oni obećavaju obezbeđenje praktične solucije za jedan od najvećih problema: kako rešiti nekompatibilnosti između različitih formata podataka i kompjuterskih sistema, koje čine poteškoće i uvećavaju troškove slanja informacija od tačke A do tačke B.

Praktična strana

XML (Extensible Markup Language)
standardizovani jezik za opis podataka, koji omogućava programerima razvoj sopstvenih tipova podataka, u cilju identifikacije informacija u dokumentima, te njihovom stavljanju u odgovarajući kontekst.

SOAP
(Simple Object Access Protocol)
predstavlja protokol koji opisuje način na koji jedan aplikacija treba da komunicira sa web servisom. SOAP omogućava korišćenje web servisa za finansijske transakcije na Internetu, kao što je recimo autorizacija kreditnih kartica.

UDDI
(universal description, discovery and integration)
sistem sličan “yellow pages” sistemu, na kome su izlistani web servisi, a koji dopušta softverskim aplikacijam da “prelistaju” dostupne web servise i opisuje način kako da se “zakače” za njih.

WSDL
(Web services description language)
jezik koji služi za definisanje pojedinačnih web servisa. WSDL jezikom opisuju se sve vrste aktivnosti koje može da odradni neki web servis.

Praktično gledano, web servis predstavlja bilo koju softversku aplikaciju koja je dostupna preko mreže (Internet ili intranet) i koja koristi standardizovan XML sistem poruka. XML se koristi za formatiranje svih oblika komunikacije ka web servisima. Na primer, klijent poziva web servis slanjem poruke u XML formatu, zatim čeka na odgovarajući XML odgovor. Pošto se sva komunikacija formatira uz pomoć XML standarda, web servisi nisu vezani ni za jedan operativni sistem ili razvojno okruženje – jednostavno, Java aplikacije mogu da “komuniciraju” sa Perl aplikacijama, dok recimo Windows programi mogu da razmenjuju podatke sa programiram koji rade u Unix okruženju.

Web servisi sasvim prevazilaze nekompatibilnosti skupom softverskih standarda kao što su XML, SOAP (simple object access protocol), UDDI (universal description discovery and integration) i WSDL (Web services description language). Ovi standardi omogućuju definisanje, pakovanje, pristupanje i izvršavanje podataka i programa preko Interneta, bez potrebe za vođenjem računa o pojedinačnim implementiranim tehnologijama.

Primeri upotrebe web servisa

Kao jedan od najjednostavnijih primera upotrebe web servisa možemo uzeti aukcijski endžin poznate Interneta aukcijske kuće eBay [www.ebay.com]. Zainteresovane firme i pojedinci mogu se jednostavno pretplatiti na korišćenje eBay-evih web servisa, tako da ne moraju investirati u razvoj sopstvenih. Sve što je potrebno je da u svoje web aplikacije implementiraju nekoliko redova programskog kôda kako bi inkorporirali eksterne web servise.
Na taj način je praktično omogućeno da druge kompanije (koje u osnovi nisu aukcijske kuće) imaju funkcionalnost jedne aukcijske kuće, te mogu da organizuju privatne instant-aukcije na spostvenim web sajtovima. Dodatno ovaj web servis može biti potpomognut servisima drugih kompanija koje se bave procesiranjem plaćanja, isporuke i logistike, tako da zainteresovane firme (pojedinci) mogu da kreiraju aukcijske portale bez sopstvenih resursa, a u saradnji sa brojim provajderima različitih web servisa.

Još jedan vrlo plastičan primer upotrebe web servisa je kompanija CUNA Mutual [www.cuna.org], koja se bavi pružanjem finansijskih usluga kreditnim ustanovama. Ova kompanija koristi web servise za transfer podataka iz back-end aplikacija za upravljanje finansijskim servisima na web stranice. Većina ovih softverskih aplikacija je urađena pre više godina, kada se još nije naslućivao veliki potencijal Interneta. U kompaniji su procenili da nije isplatljivo ponovo razvijati iste aplikacijje koje bi nudile dodatne dinamičke sadržaje. Umesto toga, odlučili su da kreiraju web servise koji automatski formatiraju podatke iz pozadinskih aplikacija tako da vrlo jednostavno mogu (preko content-management sistema) da se prikažu na web stranicama.

Potencijali u domaćim uslovima

Kao što je gore navedeno, web servisi, njihov razvoj i upotreba, mogu biti najzanimljiviji finansijskom sektoru, tj. domaćim bankama, štedionicama, kreditorima, brokerskim kućama i sličnim ustanovama. Upotreba ove nove tehnologije još više dobija na značaju prelaskom platnog prometa u poslovne banke. Kreiranjem odgovarajućih web servisa i usaglašavanjem komunikacije između poslovnih partnera shodno XML standardima povećava se efikasnost i operativnost, smanjuju se troškovi i ojačava se veza između poslovnih partnera i klijenata.

Banalan primer opravdanosti uvođenja web servisa odnosi se na kreiranje i distribuciju izveštaja o stanju na računima klijenata, popularnim “izvodima”. Trenutno, domaće banke ove izveštaje nude u raznoraznim oblicima, a najčešće u štampanom obliku ili u obliku tekstualnih datoteka različitih formata. Ovako formirane informacije se vrlo teško unose u informacione sisteme klijenata, što uvećava troškove i kompleksnost. Rešenje bi bilo formiranje web servisa koji bi opsluživao klijente podacima koji su standardizovanog formata. Ovim bi takve poruke mogle, bez dodatnih transformacija i konverzija, da ulaze u poslovne informacione sisteme klijenata.

U perspektivi, poslovni partneri između sebe i u komunikaciji sa bankama, bi trebali da razviju sopstvene web servise kako bi standardizovali komunikaciju, te povećali efikasnost i konkurentnost. Sa web servisima, poslovanje se premešta sa mreže koja je oslonjena na ljudski faktor, na mrežu koja se oslanja na aplikacije (aplikativno-orijentisane mreže gde međusobno komuniciraju aplikacije). Ovo ne znači da se iz priče izbacuje ljudski faktor, već da se samo omogućava direktna konverzacija između aplikacija, kao što to sada imamo u pojednostavljenom obliku između web browser-a i web servera (zahtev-odgovor).

Leave a Reply