Marketing & PR

Hauska & Partner za odgovorno korišćenje novih medija

Hauska i Partner, komunikacijska savetnička kuća koja deluje u zemljama srednje, jugoistočne i istočne Evrope, usvojila je politiku korišćenja novih medija. Učestvovanje, stvaranje sadržaja, komuniciranje putem interaktivnih web stranica, online mreža i drugih online alata podržavaće i novoosnovani Etički odbor H&P Grupe.

On će delovati kao referentna tačka za rešavanje etičkih pitanja vezanih uz korišćenje novih medija te kao glavni savetnik Upravnog odbora Hauska i Partner Grupe kod donošenja rešenja o takvim pitanjima.

Zbog sve veće važnosti novih medija H&P Grupa, prva među konsultantima za odnose sa javnošću u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Evropi, odlučila je da izradi i primeni politiku odgovornog korišćenja novih medija.

Engleski termin za nove medije –“social media” — odnosi se na različite web stranice i online alate koji omogućavaju korisnicima da razmenjuju informacije, mišljenja, znanje i interese. Blogovi, podcastovi (digitalne datoteke koje sadrže audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem Interneta koristeći RSS tehnologiju), wikis (web stranice koje sami posetioci mogu da uređuju) predstavljaju samo neke on najpoznatijih primera novih medija. Web 2.0 je termin koji se često koristi u sličnom kontekstu kao novi mediji.

Uz rastuću popularnost i sve rašireniju upotrebu novih medija, brojne kompanije PR stručnjaci uvideli su celi niz novih mogućnosti, odnosno potencijalnih koristi interaktivne online komunikacije. Ipak, nedavne kontroverze koje su pratile aktivnosti pojedinih PR agencija pri korišćenju novih medija u ime i za račun klijenata ukazuju na brojne nejasnoće sa kojima se mogu susresti PR profesionalci pri korišćenju blogova, news grupa i drugih oblika novih medija.

Uprkos sve većoj popularnosti i raširenosti novih medija, strukovna udruženja u zemljama u kojima deluje H&P Grupa još uvek nisu pripremila posebne smernice za PR stručnjake koje određuju načine odgovornog korištenja novih medija, posebno kada se oni koriste u ime klijenata, niti su određena jasna načela interaktivnog učestvovanja koja bi garantovala profesionalnu i etičnu PR praksu.

Primenom politike u svim zemljama u kojima deluju firme H&P Grupe, zaposleni i menadžment primenjivaće načela korišćenja novih medija na transparentan i pošten način. Posebnu pažnju posvetiće izbegavanju namernog zavaravanja klijenta, konkurenata, zaposlenih, poslovnih partnera i kolega, te širenju ilegalnih, neetičkih, uvredljivih ili poverljivih informacija, kleveta ili diskriminacije.

U nedostatku nacionalnih profesionalnih smernica o načinu korišćenja i daljeg razvijanja novih medija na odgovoran način, stvorili smo vlastitu politiku. Nadamo se da će nacionalna strukovna udruženja i naši kolege iz PR agencija uskoro doneti i usvojiti slične smernice.

Kao komunikacioni stručnjaci, svi bismo trebali da težimo preispitivanju i unapređenju naših osnovnih poslovnih aktivnosti u skladu sa najboljom međunarodnom korporativnom i etičkom praksom“, izjavio je Leo Hauska, predsednik Hauska i Partner Grupe.

Hauska & Partner Grupa sprovela je niz internih promena u protekle četiri godine, usvojivši u 2004. novo strateško usmerenje. Njime je Hauska & Partner definisala da može da postane verodostojan partner svojim klijentima u pitanjima odgovornog poslovanja i korporativnog upravljanja samo ako primenjuje jednake prakse u svakodnevnom poslovanju.

Kao rezultat, Hauska i Partner je 2005. usvojila Kodeks ponašanja, 2007. je objavila svoj prvi izvještaj o odgovornom poslovanju, u skladu sa trećom generacijom GRI smernica, i uspostavila Etički odbor koji deluje na nivou grupe.

Politika korišćenja novih medija može se pronaći na kompanijskoj web lokaciji http://www.hauska.com/docu/Social_Media_Policy_H&P.pdf

Leave a Reply