IT

Meksiko zainteresovan za upotregu ruskog GPS sistema GLONAS

Meksiko je zainteresova za razmeštanje na svojoj teritoriji ruskog navigacionog sistema Glonas, izjavio je generalni direktor Meksičke kosmičke agencije Francisko Ksavijer Mendeta Himenes u razgovoru sa ruskim novinarima.

Prema njegovim rečima, za sada nema konkretnih dogovora oko postavljanja sistema GLONAS.

Ìàêåò ñïóòíèêà "ÃËÎÍÀÑÑ-Ì" íà âûñòàâêå "Êîñìîñ — âûáîðû — ñâÿçü" â çäàíèè ÖÈÊ ÐÔ

„Trenutno je to jedna od inicijativa, mada u sporazumu između Rusije i Mekskika u oblasti kosmičke saradnje, na kome se radi, postoje tačke koje tako nešto predlažu, ali u opštim crtama.

Leave a Reply