E-servisi · IT

Mera za unapređenje razvoja e-trgovine

Ministarstvo trgovine i usluga prihvatilo je inicijativu Privredne komore Beograda za donošenje mera za unapređenje razvoja e-trgovine u sadašnjim uslovima, do donošenja odgovarajućih zakona (dopis Ministarstva od 22.aprila 2008.god).
Izmene se odnose na:

* Izmenu visina vrednosti robe koja je oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina , a koju domaći i strani državljani prime iz inostranstva u pošiljkama, po osnovu člana 192. tačka 4. Carinskog zakona , tako da se vrednost robe poveća sa sadašnjih 20 evra na 100 evra
* Dopunu Uredbe o carinski dozvoljenom postupku sa carinskom robom , puštanju carinske robe i naplati carinskog duga, Poglavlje 7-ekspresne pošiljke , počev od člana 201 do 204, tako što bi bila propisana mogućnost da i pravna lica koja se bave internet prodajom , koriste pogodnosti iz pomenutih članova, u vezi sa postupanjem sa ekspresnim pošiljkama koje pristižu iz inostranstva, a posebno mogučnost podnošenja konsolidovanog (zbirnog) manifesta prispelih pošiljki kao i mogučnost najave prispeća pošiljki radi efikasnijeg carinjenja.

Leave a Reply