IT

Novi Microsoft Visual C# 2008

Izdavačka kuća CET pripremila je za svoje čitaoce još jedno novo izdanje, u pitanju je Microsoft Visual C#: Korak po korak + CD.

Microsoft Visual C# je moćan, ali jednostavan jezik namenjen primarno projektantima za razvoj aplikacija korišćenjem radnog okvira Microsoft .NET. On nasleđuje mnoge od najboljih osobina jezika C++ i Microsoft Visual Basic, ali i nekoliko nedoslednosti i odstupanja od ovih jezika, što dovodi do čistijeg i logičnijeg jezika.

Pojavom jezika C# 2.0 2005. godine, nekoliko bitnih novih osobina dodato je u jezik, uključujući generički koncept, iteratore i anonimne metode. Sa jezikom C# 3.0, koji je bio dostupan kao deo Microsoft Visual Studija 2008, razvile su se nove osobine , kao što su proširene metode, lambda izrazi, i najčuvenija osobina od njih svih – jezik integrisanih upita (eng. Language Integrated Query ili LINQ).

Razvojno okruženje koje pruža Visual Studio 2008 čini ove moćne osobine lakim za upotrebu i mnogi novi čarobnjaci i poboljšanja koja su uključena u Visual Studio 2008 mogu značajno poboljšati vašu produktivnost prilikom projektovanja aplikacija.

Pošto je cilj ove knjige je da vas nauči osnovama programiranja u jeziku C# koristeći Visual Studio 2008 i radni okvir .NET verzije 3.5, mogu da je koriste i početnici, ali i oni koji već imaju određeno iskustvo u radu sa ovim programom. Učićete o osobinama jezika C#, a zatim ćete ih koristiti da izgradite aplikacije koje se izvršavaju u operativnom sistemu Microsoft Windows. Kada završite ovu knjigu, imaćete temeljno znanje jezika C# i koristićete ga da izgradite aplikacije programerskog modela Windows Presentation Foundation (WPF), da pristupate bazama podataka Microsoft SQL Servera, da programirate ASP.NET veb aplikacije i da izgradite i koristite servise programerskog modela Windows Communication Foundation.

U delu I naučićete osnove jezika C#. Otkrićete kako da definišete promenljive i kako da koristite aritmetičke operatore, kao što su znak plus (+) i znak minus (–), da biste upravljali vrednostima promenljivih. Videćete kako da pišete metode i prenesete argumente metodama. Takođe ćete naučiti kako da koristite uslovne iskaze, kao što je iskaz if i iskaze za iteraciju kao što je while. Konačno, razumećete kako C# koristi izuzetke da bi obrađivao greške na način elegantan i lak za upotrebu. Ove teme čine srž jezika C# i sa ove čvrste osnove ići ćete ka naprednijim mogućnostima obrađenim od dela II do dela VI. Knjiga vas na najbolji mogući način priprema za rad u Microsoft Visual C#, koji je Microsoftov moćan, prema komponentama orijentisan jezik.
Preuzmite 1. lekciju.

Leave a Reply