IT

Ohrabriti dinamičniji razvoj elektronskih servisa

The Key of my mind...Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti pri Privrednoj komori Srbije organizovali su 29. januara okrugli sto “ Primene elektronskog potpisa u elektronskim servisima”. O prvim iskustvima i planovima govorili su predstavnici državnih organa, banaka, privrede i javnih službi.

Akreditacijom JP PTT Srbija počela je u decembru 2008. godine dodeljivanje elektronskih sertifikata i elektronskih potpisa i time je ostvaren jedan od ključnih preduslova za primenu elektronskih servisa u upravi, trgovini i drugim delatnostima.

Nova lična karta sa čipom sadrži elektronski potpis i on će moći da se koristi u servisima javne uprave koje tek treba razviti. Banke već koriste elektronski potpis u oko 50% platnog prometa. Naprimer, samo u “BancaIntesa” oko 30.000 klijenata sa elektronskim potpisom overilo je 2008. godine oko 500.000 platnih naloga. Agencija za privredne registre će primati dokumente za registraciju preduzeća koji su elektronski potpisani. Privredna komora Srbije će nakon akreditacije ponuditi svojim članovima besplatne elektonske sertifikate i desetak elektronskih servisa.

Okrugli sto je organizovan kako bi se sagledalo stanje i podstakao još dinamičniji razvoj elektronskih servisa u kojima se koristi elektronski potpis. Pokazalo se, da ima mnogo više znanja o elektronskim servisima nego što ima pripremljenih servisa u kojima mogu da se koriste elektronski potpisi. U Srbiji je, kao i u zemljama članicama EU, prihvaćeno da se prvenstveno razvija 12 servisa za građane (matične knjige, lični dokumenti, porez i dr.) i 8 servisa za privredu. Rečeno je da će svako ministarstvo razvijati servise iz svoje nadležnosti, a da će Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo koordinirati sve ove aktivnosti u okviru projekta e-uprava.

Razvoj elektronskih servisa treba ubzati, jer oni omogućuju da građani brže i bez odlaska na šaltere završavaju poslove kod uprave a i značajno doprinose štednji. Rečeno je da se primenom elektronskih servisa u EU štedi u proseku 10 evra po svakoj komunikaciji građanina sa upravom i da je u Brazilu elektronska naplata PDV-a omogućila uštedu od 35 milijardi dolara.

Sa okruglog stola je preporučeno da se ubrza akreditacija i drugih zainteresovanih sertifikacionih tela (MUP, PKS, NBS i dr.) kao i da se intenzivira rad na razvoju elektronskih servisa.

Leave a Reply