IT

Okrugli sto “Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti”

Privredna komora Beograda, Udruženje informatičke delatnosti je u saradnji sa Društvom za informatiku Srbije, početkom meseca organizovala OKRUGLI STO “NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI“. Ministarsvo kulture, informisanja i informacionog društva je objavilo javnu raspravu o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti  od 25. januara do 06. februara 2012.

Ovim Zakonom će biti uređana  oblast informacione bezbednosti, a posebno u IKT sistemima za rad sa tajnim podacima, u sistemima u organima javne vlasti, radi koordinacije prevencije i zaštite od bezbednosnih rizika u svim IKT sistemima u Srbiji, kao i zbog uređivanja inspekcije za informacionu bezbednost.

Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti predviđa formiranje  – Agenciju za kriptološku bezbednost i zaštitu od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja. U predlogu još stoji, i formiranje još dva organa koja će se baviti delokrugom regulisanim ovim zakonom, a reč je o Akademskoj mreži Republike Srbije (AMRES) i Državnoj komunikacionoj mreži (DKM).

Uvodne napomene je dao mr Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra i rukovodilac Radne grupe za izradu zakona i sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda Dušan Rakić.

Rezime diskusije i zaključci:

  1. Učesnici skupa su jednoglasno podržali donošenje zakona.
  2. Konstatovano je da, predviđeno kratko vreme javne rasprave nije u saglasju sa interesovanjem stručne i naučne javnosti, kao ni  sa važnošću donošenja predloženog zakona, zbog čega se predlaže produžetak javne rasprave za mesec dana.
  3. Potrebno je da se o predloženom tekstu izjasne naučni instituti i fakulteti iz ove oblasti, kao i banke i druge zainteresovane organizacije.
  4. Izražena je sumnja u zakonsko uključivanja Akademske računarske mreže u poslove nacionalnog pravnog subjekta u sprovođenju zakona.
  5. Jednoglasno je konstatovano da naziv zakona nije saglasan sadržaju i da bi bilje bilo da se zakon zove Zakon o bezbednosti informacija.
  6. Potrebno je u tekstu razjasniti , da li se uopšte ovaj zakon odnosi na privredu i u kojoj meri.
  7. Potrebno je izmestiti nadležnosti Agencije za kriptološku bezbednost i zaštitu od kompromitujućeg elekromagnetnog zračenja, i to iz nadležnosti Ministarstva odbrane u direktnu ingerenciju Vlade Srbije.
  8. Potrebno je preciznije definisati obuhvat Državne komunikacione mreže (DKZ) i ko upravlja njome.
  9. Na skupu je izneto i više primedbi terminološke prirode, tako da molimo predlagače da svoje sugestije upute neposredno Radnoj grupi za donošenje zakona

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Beograda ostaju na raspolaganju za detaljnija razjašnjenja iznetih predloga

Leave a Reply