E-servisi · IT

Počinje digitalizacija Srbije

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokreće proces digitalizacije radio i televizijskog programa. Prvi korak u ovom procesu biće serija okruglih stolova na Osnovu strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Digitalizacija programa podrazumeva potpunu digitalizaciju radio i televizijskog signala, od trenutka kada se slika i zvuk snime u studiju, do trenutka kada signal stigne do prijemnika. Prenos signala kroz vazduh se ne vrši više u analognom, već u digitalnom obliku, uz korišćenje digitalnih metoda modulacije i obrade signala.

Digitalizacija će omogućiti veći broj kanala, nove servise za građane (e-banking, e-shopping, video na zahtev, napredniji teletext), kao i mogućnosti namenjene osobama sa posebnim potrebama. Takođe, digitalizaciju programa je neophodno izvršiti zato što je Srbija 2006. godine u Ženevi potpisala sporazum GE06 i time se obavezala da najkasnije do 17. juna 2015. godine pređe na digitalno emitovanje radio i televizijskog signala, što su dužne da urade i sve evropske zemlje, s tim što su države članice EU u obavezi da pređu na digitalno emitovanje televizijskog signala do 17. juna 2012. godine. Ako Srbija do tada ne bi prešla na digitalno emitovanje, bilo bi skoro nemoguće gledati televiziju, jer bi digitalni signali iz okolnih zemalja prekrili naše analogne. Srbija već kasni sa digitalizacijom, tako da je Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo ovaj proces prepoznalo kao jedan od prioriteta.

Vlada Srbije je na sednici održanoj 25.12.2008. godine, donela zaključak o potrebi izdvajanja emisionog sistema iz Radio difuzne ustanove Radio televizije Srbije. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo će u saradnji sa drugim nadležnim Ministarstvima organizovati sve pripremne aktivnosti vezane za osnivanje privrednog društva koje bi upravljalo emisionom infrastrukturom koja čini emisioni sistem Republike Srbije.

Ministarstvo takođe intenzivno radi i na izradi Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama. Osnovana je radna grupa za izradu Nacrta zakona, koji će biti usaglašen sa regulatornim okvirom EU iz 2002. godine, kako bi se ostvarila potpuna liberalizacija elektronsko–komunikacionog sektora. Zakonom o elektronskim komunikacijama, između ostalog, unaprediće se i mehanizmi za obezbeđivanje nezavisnosti regulatornog tela i ojačaće se njegova uloga. Cilj je da radna verzija Zakona bude urađena do juna 2009. godine, a planirana je i javna rasprava koja će biti pokrenuta u septembru 2009. godine. Tada će svi emiteri, telekomunikacioni operatori i svi zainteresovani moći da daju svoje predloge i sugestije, dok se usvajanje samog Zakona očekuje do kraja 2009. godine.

Video zapisi sa Konferencije:

Leave a Reply