IT

Poverenik: Poreski identifikacioni broj fizičkog lica ne bi trebao biti JMBG

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da je nužno bez odlaganja izmeniti određene odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju kojima se kao poreski identifikacioni broj fizičkog lica utvrđuje JMBG – poreskog obveznika i zatražio od Ministarstva finansija da to učini.

Na osnovu prijava građana, Poverenik je utvrdio da su, primenom navedenih normi Pravilnika i čl. 36 st. 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje predviđaju objavlјivanje određenih podataka na Internetu, organi lokalnih poreskih administracija na svojim internet prezentacijama objavili, odnosno objavlјuju veliki broj JMBG.

Primera radi, samo na internet prezentaciji Uprave javnih prihoda grada Beograda, objavlјen je dokument od 1.027 stranica, od kojih svaka pojedinačna stranica sadrži oko 50 JMBG.

Jedinstveni matični broj građana (JMBG) predstavlјa individualnu i neponovlјivu oznaku identifikacionih podataka o građanima, i kao takav je vrlo pogodan podatak za pretrage u bazama podataka o ličnosti, te samim tim i veoma upotreblјiv za razne oblike zloupotreba. Priroda interneta kao medijuma, neograničene mogućnosti za preuzimanje i umnožavanje objavlјenih podataka, te činjenica da zakon ne propisuje koliko dugo će podaci ostati objavlјeni na prezentacijama poreskih organa, mogućnost zloupotrebe multiplikuju.

Unosom JMBG u razne aplikacije (npr. birački spiskovi) na internetu mogu se vršiti pretrage na internet prezentacijama lokalnih samouprava ili državnih organa vlasti koje kao rezultat mogu dati druge podatke o ličnosti nosilaca JMBG/PIB: ime i prezime, adresa stanovanja, biračko mesto. Dakle, veliki broj ličnih podataka čini se, bez svrhe i opravdanja, dostupnim nedefinisano velikom krugu lica.

Ovakva obrada podataka, zasnovana na podzakonskom aktu umesto na zakonu, suprotna je Ustavnoj odredbi čl. 42 koja nalaže da se “obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom”.

Istovremeno ona je i nesvrsishodna budući da se svrha lako može ostvariti i bez zadiranja u privatnost a istovremeno, sa stanovišta mogućih zloupotreba, nepotrebno rizična.

Zbog svega navedenog Poverenik je zatražio od Ministarstva finansija da pristupi promenama Pravilnika o poreskom identifikacionom broju.

Leave a Reply