E-servisi · Internet · IT · Provajderi · Telekomunikacije

Pregled tržišta telekomunikacija u Srbiji za 2007. godinu

Osnovna načela sadržana u Zakonu o telekomunikacijama odnose se na racionalno korišćenje radiofrekvencijskog spektra, garantovanje kvaliteta telekomunikacionih usluga, podsticanje konkurencije, zaštitu korisnika, obezbeđivanje interkonekcije pod ravnopravnim uslovima i poštovanje međunarodnih normi i standarda.

Zakonom je izvršena raspodela nadležnosti kojom je predviđeno da Vlada utvrđuje politiku i strategiju razvoja telekomunikacija na predlog nadležnog ministarstva, dok je Republičkoj agenciji za telekomunikacije poverena regulatorna uloga.

Sistematsko i kontinuirano praćenje tržišta telekomunikacija je jedan od Ratelovih najvažnijih zadataka, a rezultat tih aktivnosti je godišnja publikacija o stanju na tržištu, Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2007. godini, namenjena svima koje zanimaju trendovi u ovoj oblasti: pružaocima i korisnicima telekomunikacionih usluga, državnim institucijama i potencijalnim investitorima.

Prema podacima Republičke agencije za telekomunikacije, prihod od telekomunikacionih usluga u 2007. godini veći je za 13% u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi oko 117,7 milijardi dinara, odnosno oko 1,47 milijardi EUR. Prihodi od telekomunikacija učestvovali su u bruto društvenom proizvodu sa oko 4,7% (u 2006. godini učešće je iznosilo 5,6%).
Posmatrano po servisima, prihodi od mobilne telefonije ostvarili su najveće učešće u ukupnim prihodima u 2007. godini, u iznosu od 57%, dok najmanje učešće i dalje imaju prihodi od KDS-a.

Komparativnom analizom cena u fiksnoj telefoniji, vidi se da su u Srbiji one niže nego u ostalim zemljama u okruženju. Prihod od fiksne telefonije se sa 426 miliona evra smanjio na 414 miliona, ali su investicije značajno porasle, sa 62 miliona na 166 miliona evra. Primećuje se da je penetracija u fiksnoj telefoniji porasla sa 36% na 38%, a stepen digitalizacije sa 88,6 na 93,3%.

Prihod od mobilne telefonije ostvario je značajan porast, sa 581 miliona na 839 miliona evra, a i investicije beleže visok rast, sa 103 miliona na 210 miliona evra. Penetracija u mobilnoj telefoniji je doživela izuzetan porast i iznosi 112,7%, odnosno broji više od 8,4 miliona korisnika. Ostvarena je puna konkurencija, pa je pored uvođenja novih servisa, došlo i do značajnog smanjenja cena usluga mobilne telefonije. Počelo je i pružanje usluge 3G koja, između ostalog, omogućava i brz prenos Interneta i prenos televizijskih signala.

Prihod od Internet usluga porastao je sa 26 miliona na 59 miliona evra (rast od 122%). Penetracija Interneta je takođe porasla i iznosi skoro 17%, odnosno broj pretplatnika je oko 1,27 miliona, dok je stvarni broj korisnika Interneta 2 ili 3 puta veći. Posebno je značajno da se penetracija širokopojasnih servisa povećala sa 1,6% na 7,8%. Ovo povećanje se odnosi na pristup putem ADSL-a i mobilnog Interneta (3G).

Ukupan ostvareni prihod KDS operatora je skoro udvostručen. Taj rast se prvenstveno objašnjava povećanjem broja pretplatnika usluga TV distribucije i Interneta, ali i povećanjem cena distribucije RTV programa. Ukupan broj pretplatnika je 671.000.

Vrednost osnovne korpe telekomunikacionih usluga (televizija, fiksni i mobilni telefon) je u 2007. iznosila 4,7% prosečne mesečne zarade, dok je proširena korpa (televizija, fiksni i mobilni telefon, Internet i KDS) zahtevala 12,7% prosečne mesečne zarade.

Regulisanje telekomunikacionog tržišta u cilju njegovog razvoja, koje se ogleda u uvođenju savremenih usluga, servisa i IKT tehnologija, može se ostvariti jedino stvaranjem uslova za slobodno otvoreno tržište. To svakako podrazumeva sprečavanje zloupotrebe monopolskog položaja od strane jednog ili više operatora na tržištu. Zbog toga je neophodno obezbediti konkurenciju kao glavno i jedino sredstvo koje garantuje ostvarenje zadatog cilja.

Obezbeđivanje konkurencije moguće je ostvariti ulaskom novih operatora putem uvođenja novih tehnologija, a tamo gde to nije moguće potrebno je prepoznati na odgovarajućem tržištu operatora sa značajnim udelom. Neophodno je da cene na takvom zatvorenom tržištu budu regulisane, te da se formiraju primenom troškovnog modela, u skladu sa iskustvom u razvijenim zemljama. Pravilnik o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane telekomunikacionih operatora sa značajnim tržišnim udelom je trenutno u procesu javne rasprave.

Stvoreni su uslovi da se pokrene postupak javnog nadmetanja za izdavanje licenci za pružanje usluga FWA odnosno WiMax u cilju obezbeđivanja razvoja širokopojasnog pristupa, kao i javnog nadmetanja za izdavanje licenci za korišćenje CDMA-PAMR, da bi se obezbedila javna govorna usluga i Internet nižeg kvaliteta u slabo naseljenim sredinama. Završena je regulativa koja pruža mogućnost za otvaranje tržišta u fiksnoj telefoniji, odnosno izdavanje licence za novog fiksnog operatora.

U saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo, RATEL će intenzivno promovisati upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija, jer statistički podaci o njihovoj zastupljenosti govore da nije dovoljno obezbediti tehničke mogućnosti, već je isto toliko važno upoznati građane Srbije sa koristima koje informaciono društvo može da donese.

Leave a Reply