Događaji · IT

Preporuke sa okruglog stola “Ka razvoju Informacionog društva u Srbiji”

Конференција е-Општество.мк 2008Okrugli sto „Ka razvoju informacionog društva u Srbiji“ organizovao je Centar za proučavanje informacionih tehnologija (CePIT) a povodom obeležavanja 15 godina od osnivanja Beogradske otvorene škole. U preporukama se ukazuje na potrebu: donošenja strateških dokumenata za razvoj informacionog društva u Srbiji, razvoja upotrebe interneta, saradnje sa regionom i EU, razvoja eUčenja i razvoja internet sadržaja na srpskom jeziku

Istaknuto je da će CePIT nastaviti da sarađuje sa državnim organima i agencijama i učestvuje u donošenju strateških dokumenata i zakonskih akata koji treba da podstaknu i ubrzaju razvoj informacionog društva u Srbiji. CePIT će se pre svega baviti javnim zagovaranjem izrade novih i boljih zakona u ovoj oblasti, a naročito izrade akcionog plana za razvoj eUprave u Srbiji i zakona o sigurnosti elektronskog prostora.

CePIT će nastaviti da razvija projekte koji će biti usmereni na povećanje broja korisnika interneta. Pre svega je potrebno preduzimati istraživačke projekte o upotrebi interneta u Srbiji koji bi ukazali na dinamiku porasta broja korisnika interneta i mogućnosti za ubrzanje tog porasta u budućnosti, kao i za povećanje intenziteta i kvaliteta korišćenja IKT u javnoj upravi, obrazovanju i drugim strateškim oblastima.

CePIT vidi kao jedan od svojih glavnih prioriteta u budućnosti popularizaciju i obuku u upotrebi interneta i veb servisa za učenje. Stoga će CePIT raditi na uključivanju što većeg broja mladih ljudi, ali i učitelja/ca i nastavnika/ca, u obuke za korišćenje interneta i u onlajn obrazovne programe.

Obogaćivanje virtuelnog prostora sadržajima na srpskom jeziku biće takođe jedan od primarnih zadataka CePIT-a u narednim godinama. Digitalizacija kulturnog nasleđa i obrazovnih sadržaja trebalo bi da bude jedan od prioriteta države. No kako se pomak u toj oblasti odvija suviše sporo i nije usklađen sa trendovima modernizacije i razvoja informacionog društva i društva znanja, organizacijama građanskog društva koje se bave ovom oblašću nameće se zadatak pokretanja novih aktivnosti.

Leave a Reply