E-servisi · Internet · IT

Preporuke za izradu Web sajtova organa državne uprave

U četvrtak 24. aprila 2008. godine, Republički zavod za informatiku i Internet održao je, u Privrednoj komori Srbije, okrugli sto povodom izrade dokumenta:

„PREPORUKE ZA IZRADU WEB PREZENTACIJA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE“

Izrada ovog dokumenta je nastala kao odgovor na Zaključak Vlade o prihvatanju Informacije o potrebi omogućavanja dostupnosti informacija u elektronskom obliku organa državne uprave osobama sa invaliditetom, usvojenog 29. novembra 2007. godine, kao i na postavljene strateške prioritete u oblasti elektronske uprave, za koje se opredelila Vlada Republike Srbije (eSEE Agenda + za razvoj informacionog društva u jugoistočnoj Evropi 2007-2012, Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol na međunarodnu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, potpisanih 17. decembra 2007. godine).

Zavod je 2005. godine objavio „Preporuke za izradu web prezentacija organa državne uprave“, a u novom izdanju preporuka naročita pažnja posvećena je ePristupačnosti (eAccessibility), kao i orijentisanosti ka korisniku i elektronskim servisima.

Prisutnima su se obratili predstavnici Privredne komore Srbije, Republičkog zavoda za informatiku i Internet, Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja i Centra za proučavanje informacionih tehnologija.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici vladinog sektora – Ministarstva odbrane, Ministarstva inostranih poslova, Republičkog geodetskog zavoda, Republičkog zavoda za statistiku, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, RATEL-a, Republičke radiodifuzne agencije, Republičkog fonda PIO, Republičke agencije za prostorno planiranje, Agencije za energetsku efikasnost, Agencije za reciklažu RS, Agencije za zaštitu prirode, Nacionalne službe za zapošljavanje, Petog opštinskog suda, Narodne banke Srbije, Komesarijata za izbeglice, Direktorata za civilno vazduhoplovstvo, Gradske opštine Zemun, Regionalne privredne komore Zrenjanin, Grada Zrenjanina, Opštine Vračar, Opštine Voždovac, kao i Instituta „Mihajlo Pupin“. Iz nevladinog sektora bili su prisutni predstavnici Društva za informatiku Srbije, Creative Commons Srbija, UNDP, IT Excellence, IOM, Webshopcity , GS1 Srbija i Savez paraplegičara i kvadriplegičara. Prisutni su bili i predstavnici medija – NUNS, TANJUG, list Danas.

Učesnici su podržali inicijativu Zavoda, tekst predloženog dokumenta, i dali konstruktivne sugestije za poboljšanje njegovog sadržaja, od kojih je većina usvojena. Neke od sugestija bile su vezane za konkretnije definisane zahteve koji se odnose na omogućavanje interoperabilnosti organa državne uprave, objavljivanje informatora o radu u elektronskom obliku i potrebi da tekstovi zakona i drugih propisa budu dostupni u elektronskom obliku (i osobama sa invaliditetom), kao i redovno ažurirani. Na terminologiju korišćenu u dokumentu izneta je umesna primedba vezana za upotrebu sintagme „osobe sa posebnim potrebama“, umesto koje je u upotrebi termin „osobe sa invaliditetom“, jer ove osobe nemaju posebne potrebe, nego je cilj da im se obezbede jednake mogućnosti u pristupu elektronskim sadržajima.

Zaključak je da stručna javnost pohvaljuje i podržava ove aktivnosti Zavoda i način promovisanja i komunikacije sa svim zainteresovanim stranama, što je neophodno za podizanje nivoa svesti o potrebi da ova pitanja dobiju pravo mesto na listi prioriteta za dalji razvoj društva zasnovanog na znanju u Srbiji.

Tekst preporuka možete preuzeti ovde

Leave a Reply