IT

PU uz podršku BSA protiv piraterije

Poreske uprave i poreski inspektori širom Srbije od 5. decembra u okviru svojih redovnih kontrola obavljaju i proveru legalnosti softvera. Ovime je započela akcija pune primene Zakona o posebnim ovlašćenjima u cilju zaštite prava intelektualne svojine i aktivna borba protiv svih oblika piraterije u svim delovima naše zemlje.

Početkom decembra Ministarstvo finansija je formiralo najširi front za suzbijanje svih vidova piraterije u Srbiji i otpočelo aktivnosti koje uključuju i proveru legalnosti softvera po svim preduzećima u Srbiji. Zakonom o posebnim ovlašćenjima se posedovanje i upotreba nelegalnog softvera definiše kao ozbiljan privredni prestup, a poreskim inspektorima se daju šira ovlašćenja na kontroli legalnosti softvera. Povećane su i kazne za pravna lica, koje idu čak i do 5 godina zatvora, dok se propisane novčane kazne kreću u rasponu od 100.000 do 3.000.000 dinara za pravna lica i od 10.000 do 200.000 dinara za odgovorna lica, uz obavezu naknade materijalne štete nosiocu autorskih prava u visini do trostrukog iznosa uobičajene naknade za korišćenje licence.

Dodajući proveru legalnosti softvera svojim redovnim kontrolama Poreska uprava je počela da u potpunosti primenjuje odredbe Zakona i aktivno se uključila u borbu protiv piraterije u Srbiji. Ova akcija, kao i druge koje planira Ministarstvo finansija na polju aktivnog suzbijanja piraterije, šalje jasnu poruku svima da je država Srbija spremna da zaštiti prava intelektualne svojine i time podstakne razvoj nekoliko veoma perspektivnih grana privrede, među kojima softverska industrija zauzima važno mesto. Nema razvoja IT industrije u Srbiji bez poštovanja prava intelektualne svojine“, poručuje Dragomir Kojić, pravni zastupnik BSA u Srbiji.

Softverske kompanije u Srbiji sa posebnom pažnjom su dočekale najavu Poreske uprave Republike Srbije da će izvršiti opsežnu akciju na polju zaštite intelektualne svojine i suzbijanja piraterije. Ukupni procenat piraterije komercijalnog softvera u Srbiji je preko 70 odsto, što smanjuje atraktivnost Srbije za strane investicije, promoviše „sivo“ tržište i svake godine uskraćuje državu za desetine miliona evra poreskih prihoda. „Smanjenjem stope piraterije otvoriće se prostor za investicije, stotine novih, dobro plaćenih radnih mesta, pa samim time i opšti privredni napredak u Srbiji“, dodaje Kojić.

Odlučnom primenom ovog Zakona iskazana je jasna motivisanost nadležnih organa da se obezbedi sigurnost i stabilnost ekonomskog sistema za sadašnje i buduće investitore. Planirano je da se akcija proširi, pa će tako do kraja januara 2008. svi poreski inspektori završiti obuku koja će im omogućiti da proveravaju legalnost softvera, čime će se borba protiv piraterije proširiti na celu Srbiju i sve Poreske uprave. BSA će nastaviti da prati i podržava akcije Vlade Republike Srbije i nadležnih organa i institucija u borbi protiv piraterije.

Leave a Reply