IT · Telekomunikacije

RATEL izdao odobrenja za javne telekomunikacione mreže, međunarodno povezivanje i usluge VoIP-a

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 94/08 od 17.10.2008. objavljeni su pravilnici vezani za liberalizaciju tržišta Interneta:

– Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države,
– Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za javne telekomunikacione mreže i sadržaju odobrenja,
– Pravilnik o uslovima za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta i sadržaju odobrenja.

Pravilnici su stupili na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno 25.10.2008.

Svi operatori i provajderi koji su podneli zahteve za dobijanje odobrenja za pružanje telekomunikacionih usluga na koje se odnose objavljeni pravilnici, a ispunjavaju uslove predviđene tim pravilnicima, dobili su odobrenja RATEL-a i moći će da počnu sa pružanjem usluga po okončanju procedure izdavanja odobrenja.

Upravni odbor RATEL-a je na sednici od 22.12.2008. jednoglasno doneo odluke o ispunjenosti uslova za izdavanje odobrenja sledećim operatorima i provajderima:

1. za pružanje usluga prenosa govora korišćenjem Interneta – VoIP:

 AKTON doo, Beograd,
 BEOTELNET-ISP doo, Beograd,
 EUNET doo, Beograd,
 INFORMATIKA doo, Beograd,
 INT CS doo, Beograd,
 MAXTIRA doo, Beograd,
 VERAT doo, Beograd,
 YUBC SYSTEM ad, Beograd,
 YUNET INTERNATIONAL doo, Beograd.

2. za javne telekomunikacione mreže:

 ART COMMUNICATION; Beograd, Mike Alasa broj 44,
 SERBIA BROADBAND – Srpske kablovske mreže; Beograd, Kralja Petra broj 45,
 YUBC SISTEM a.d.; 11 000 Beograd, Dimitrija Tucovića 6.

3. za međunarodno povezivanje javne telekomunikacione mreže:

 “Art Communication“ Beograd (sa javnom telekomunikacionom mrežom preduzeća XT – Hrvatske telekomunikacije d.d., Zagreb, Republika Hrvatska),
 “SBB – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE“ (sa “S.C. PANTEL ROMANIA“, Bukurešt, Republika Rumunija),
 “YUBC SYSTEM“ (sa “HT-Hrvatske telekomunikacije“, Zagreb, Republika Hrvatska),
 “YUBC SYSTEM“ (sa “PRIME TELECOM“, Bukurešt, Republika Rumunija).

Lista izdatih odobrenja ovim nije zaključena, niti je broj potencijalnih pružalaca usluga vezanih za liberalizaciju tržišta Interneta ograničen. Svi operatori i provajderi koji podnesu zahtev i dokaz o ispunjenosti uslova iz odgovarajućih pravilnika dobiće odobrenje Republičke agencije za telekomunikacije.

U cilju pravilnog informisanja javnosti treba naglasiti da se za usluge o kojima je ovde reč izdaju odobrenja, a ne licence.

Licenca je dozvola koju Agencija izdaje domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu koje namerava da izgradi, poseduje ili eksploatiše javnu telekomunikacionu mrežu ili da pruža javne telekomunikacione usluge, u slučaju kada se eksploatacija te mreže, odnosno pružanje telekomunikacione usluge zasniva na korišćenju resursa koji su ograničeni (npr. ograničenja u odnosu na radiofrekvencije ili numeraciju). Licenca se izdaje na osnovu sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Broj imalaca licence je ograničen.

Odobrenje je dozvola koja se izdaje svakom domaćem ili stranom fizičkom ili pravnom licu koje namerava da eksploatiše telekomunikacionu mrežu ili pruža telekomunikacione usluge na osnovu standardnih uslova, a koje ispunjava, odnosno prihvati da ispuni propisane standardne uslove. Broj imalaca odobrenja nije ograničen.

Leave a Reply